Főoldal » Hírek » Biztonsági emberek verekedtek - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

2018 tava­szán egy VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen egy 25 éves férfi, vala­mint annak test­vé­re és édes­ap­ja keve­re­dett szó­vál­tás­ba a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat embe­re­i­vel. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az egyik sér­tett mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got szen­ve­dett. Az ügyész­ség az egyik biz­ton­sá­gi ember­rel szem­ben bör­tön­bün­te­tést indítványozott.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül négyen - 31, 46, 48 és 35 éves fér­fi­ak - egy VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­hely biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tá­nak tag­ja­ként dol­goz­tak, közü­lük ket­ten biz­ton­sá­gi őrként. Az ötö­dik, leg­fi­a­ta­labb vád­lott, egy 25 éves férfi 2018. már­ci­us 8-án az édes­ap­já­val és test­vé­ré­vel - akik az ügy sér­tett­jei -, ven­dég­ként érke­zett a szó­ra­ko­zó­hely­re, ittas álla­po­tuk miatt azon­ban nem enged­ték be őket, ezért a bejá­rat­nál sor­ban álló ven­dé­ge­ket meg­ke­rül­ve akar­tak bejut­ni a hely­re. Emi­att köz­tük és a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat tag­jai között szó­vál­tás ala­kult ki.

A szó­vál­tás során a 25 éves vád­lott meg­lök­te a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat egyik tag­ját, aki őt erre arcon ütöt­te. Ezt látva, test­vé­re a 25 éves férfi védel­mé­re kelt, a dula­ko­dás során azon­ban a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat két tagja - a 31 és a 46 éves vád­lot­tak - őt gázspray-vel lefúj­ta, a föld­re vit­ték, majd a föl­dön fekvő sér­tet­tet több­ször meg­rúg­ták és meg­ütöt­ték. A sér­tett zúzó­dá­sos jel­le­gű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel, a súlyo­sabb sérü­lé­sek lehe­tő­sé­ge reá­li­san fennállt.

Mind­eköz­ben a két biz­ton­sá­gi őr – a 48 és 35 éves vád­lot­tak – a másik sér­tet­tel, a 25 éves vád­lott édes­ap­já­val vitat­koz­tak. A vita itt is dula­ko­dás­sá fajult, amely­nek során a sér­tett elesett. Ezt ész­lel­ve, az édes­ap­ja védel­mé­re kelve, a 25 éves vád­lott ököl­lel meg­ütöt­te az egyik biz­ton­sá­gi őrt, aki vissza­ütött, a másik biz­ton­sá­gi őr pedig gáz­spray­vel lefúj­ta a fia­ta­labb fér­fit, majd ököl­lel meg­ütöt­te, ami­től a 25 éves vád­lott a föld­re esett. Idő­köz­ben a fenti vere­ke­dé­se után, az újabb dula­ko­dás­ba is becsat­la­ko­zott a 31 éves vád­lott is, aki a föl­dön fekvő 25 éves fér­fit test­szer­te, több alka­lom­mal meg­ütöt­te, meg­rúg­ta, illet­ve meg­ta­pos­ta. Ami­kor a fia­ta­labb vád­lott meg­pró­bált fel­áll­ni, a 31 éves biz­ton­sá­gi ember őt tovább bán­tal­maz­ta. A 25 éves vád­lott zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a súlyos sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak veszé­lye fenn­állt. Ezután a 31 éves vád­lott oda­ment az idő­seb­bik sér­tett­hez, aki még min­dig a föl­dön feküdt, és őt is test­szer­te meg­rug­dos­ta, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mara­dan­dó esz­té­ti­kai, vala­mint testi fogya­té­kos­sá­ga ala­kult ki.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 31 éves biz­ton­sá­gi embert mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, súlyos testi sér­tés kísér­le­té­vel, és cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá személy- és vagyon­őri fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást indít­vá­nyoz. A másik három biz­ton­sá­gi sze­méllyel szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge a vád, és fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés az ügyé­szi indít­vány. A kerü­le­ti ügyész­ség a 25 éves fér­fit cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyoz a vádiratban.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len a vere­ke­dés egy rész­le­te látható.