Főoldal » Hírek » Biztonsági őrökre támadtak a falunapi rendezvény után – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tők a falu­na­pi ren­dez­vény­ről zárást köve­tő­en nem akar­tak távoz­ni, vitá­ba keve­red­tek a biz­ton­sá­gi őrök­kel, méte­res kerí­tés lécek­kel és fél tégla nagy­sá­gú kövek­kel dobál­ták őket. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. augusz­tus ele­jén, este, egy bor­so­di tele­pü­lé­sen az isko­la­ud­va­ron tar­tott falu­na­pon vet­tek részt. Késő éjsza­ka a ren­dez­vény befe­je­ző­dött, azon­ban a vád­lot­tak és két isme­ret­len tár­suk a biz­ton­sá­gi sze­mély­zet fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re sem akar­tak távozni.

A vita során a fér­fi­ak  kimen­tek az utcá­ra, de folya­ma­to­san szi­dal­maz­ták a biz­ton­sá­gi őrö­ket, majd egy kerí­tés­ből méte­res hosszú­sá­gú léce­ket feszí­tet­tek ki, azok­kal fenye­get­ték őket-. Az elkö­ve­tők fél tégla nagy­sá­gú köve­ket szed­tek fel, ami­ket az ekkor­ra már velük szem­ben lánc­ban fel­ál­ló biz­ton­sá­gi őrök irá­nyá­ba dobál­tak. Sen­kit nem talál­ták el, mert az őrök kitér­tek, majd oda­men­tek a vád­lot­tak­hoz és elvet­ték tőlük a náluk maradt kerí­tés­lé­ce­ket, így az elkö­ve­tők fel­hagy­tak cse­lek­mé­nyük­kel és távoz­tak a helyszínről.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű és más ügy­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket töltő vád­lot­tak közül az egyik­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, a másik több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és  köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.