Főoldal » Hírek » Bokáját törte a rendbontó – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 47 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2023 novem­be­ré­ben, a Pus­kás Ferenc sta­di­on­ban meg­ren­de­zett labdarúgó-mérkőzésen, a meccs lefú­já­sát köve­tő­en beug­rott a pálya nézők­től elzárt terü­le­té­re, amely­nek során eltö­rött a bokája.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. novem­ber 19-én néző­ként vett részt a XIV. kerü­let, Pus­kás Ferenc Sta­di­on­ban meg­ren­de­zett Magyar­or­szág – Mon­te­neg­ró válo­ga­tott futballmérkőzésen.

A vád­lott rövid­del a mér­kő­zés lefú­já­sát köve­tő­en, ittas álla­pot­ban fel­lé­pett a lelá­tót a pályá­tól elvá­lasz­tó kor­lát­ra, majd beug­rott a pálya nézők­től elzárt terü­le­té­re, amely­nek során - föl­det érés­kor - eltö­rött a boká­ja. Ezt köve­tő­en a sta­di­on biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tá­nak mun­ka­tár­sai a fér­fit kikí­sér­ték a pályá­ról, a hely­szín­re hívott men­tők pedig elszállították.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit sport­ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett rend­bon­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá hatá­ro­zott időre tilt­sa el vala­mennyi, Magyar­or­szá­gon ren­de­zett sport­ren­dez­vény látogatásától.

A fel­vé­te­len a vád­lott pályá­ra beug­rá­sa, és kikí­sé­ré­se is látható: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1954172798426202