Főoldal » Archív » Bokorban bújt el a rendőrök elől az elkövető

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az elkö­ve­tő­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki több­rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel gyanúsítható.

Az elkö­ve­tő 2017. októ­ber 4. és 2017. októ­ber 11. napja között Tata­bá­nyán öt csa­lá­di ház udva­rá­ba azok kerí­té­sén átugor­va hatolt be. A sér­tet­tek­től szer­szá­mo­kat, lap­to­pot, érté­kes kar­órát, ruha­ne­műt, és kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el. Az öt sér­tett­nek össze­sen közel két­mil­lió forint kárt okozott.

A rend­őrök elől egy csa­lá­di ház udva­rán lévő bokor­ban bújt el, majd ami­kor ész­re­vet­ték, meg­pró­bált elfutni.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben továb­bi kilenc bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban, erre vala­mint az elfo­gás körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a ható­ság elől elrej­tőz­ne, meg­szök­ne, a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, továb­bá újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el. Az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak a bíró­ság helyt adott, és egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te az elő­ze­tes letartóztatását.