Főoldal » Archív » Bolgár embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a bol­gár fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki múlt hét szom­ba­ton pró­bált meg egy török fér­fit az Euró­pai Unió terü­le­té­re csempészni.

A gyanú sze­rint a férfi 2019. május 18. nap­ján éjjel 01.00 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Romá­nia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re Nagy­lak köz­úti határ­át­ke­lő helyen. A férfi egy gép­ko­csit és egy hozzá kap­csolt autó­szál­lí­tó tré­lert veze­tett, ame­lyen egy spa­nyol honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csit szál­lí­tott. A belé­pés­nél elren­delt ellen­őr­zés során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a szál­lí­tott gép­ko­csit a német ható­sá­gok körö­zik, mely­re figye­lem­mel gya­nú­sí­tot­tat elő­ál­lí­tot­ták, kihall­gat­ták, a gép­jár­mű­vet pedig lefog­lal­ták. Miu­tán a gya­nú­sí­tot­tat a kihall­ga­tást köve­tő­en elen­ged­ték, a tré­le­ren szál­lí­tott sze­mély­gép­ko­csit beszál­lí­tot­ták az annak táro­lá­sá­ra szol­gá­ló telep­re Sze­ged­re, ahol órák­kal később az ott szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő biz­ton­sá­gi őr ész­lel­te, hogy egy férfi szállt ki belő­le. A biz­ton­sá­gi őr jel­zé­sé­re a hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őrök a fér­fit elfog­ták és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy török állam­pol­gár, a magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­ke­zik. Későb­bi­ek során meg­ál­la­pí­tást nyert az is, hogy a Magyar­or­szág hatá­rát ille­gá­li­san átlé­pő sze­mély a határ­át­ke­lő­hely előt­ti utol­só autó­pá­lya pihe­nő­jé­ben egy ben­zin­kút­nál bújt meg a bol­gár gya­nú­sí­tott uta­sí­tá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en és szállt be a tré­le­ren szál­lí­tott sze­mély­gép­jár­mű cso­mag­te­ré­be. A török és a bol­gár férfi meg­ál­la­po­dá­sá­nak meg­fe­le­lő­en amennyi­ben gya­nú­sí­tott sike­re­sen elszál­lí­tot­ta volna őt Auszt­ri­á­ba, úgy 1000 eurót kel­lett volna fizetnie.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez vagyo­ni haszon­szer­zés cél­já­ból segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tott ülé­sén fog dönteni.