Főoldal » Archív » Bolti lopástól az idősek kifosztásáig

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 32 éves kapos­vá­ri nővel szem­ben, aki 2018 nya­rán soro­za­to­san köve­tett el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket, így több idős embert kifosz­tott, ingat­la­nok­ba tört be, vala­mint bolt­ból is lopott. Az egyik betö­rés­ben az élet­tár­sa is segéd­ke­zett.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű asszony egy kisebb érté­kű bolti lopást köve­tő­en, a hely­is­me­re­tét kihasz­nál­va tört fel egy igali hét­vé­gi házat, ahon­nan min­den moz­dít­ha­tó érté­ket – az ágy­ne­mű­től a mosó­gé­pig – ello­pott, majd azo­kat Kapos­vár­ra szál­lí­tot­ta, egy részü­ket meg­tar­tot­ta, míg a feles­le­ges­nek ítélt dol­go­kat a roko­nai között elosz­to­gat­ta.

Miu­tán a vád­lott vissza­tért Kapos­vár­ra, a Cseri és Don­ne­ri város­rész­ben köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket, ahol előbb egy 84 éves, majd egy 74 éves fér­fit fosz­tott ki úgy, hogy segít­sé­gü­ket kérve beju­tott a házuk­ba, majd ott a sér­tet­tek idős korát kihasz­nál­va, a figyel­mü­ket elte­rel­ve vett el külön­bö­ző érté­ke­ket. Az első eset­ben szá­mos arany és ezüst ékszert zsák­má­nyolt, a máso­dik eset­ben azon­ban a sér­tett nagyobb össze­gű kész­pénzt tar­tal­ma­zó tár­cá­ját nem talál­ta meg.

A vád­lott ezután Buda­pes­ten egy csa­lá­di isme­rőst lopott meg, majd egy bará­ti össze­jö­ve­tel során nyit­va hagyott kapos­vá­ri csa­lá­di házba sur­rant be, ahon­nan a kész­pénzt és érté­kes kést tar­tal­ma­zó autós­tás­ka mel­lett egy bank­kár­tyát is elho­zott. A lopás elkö­ve­té­se után a vád­lott meg­kí­sé­relt a bank­kár­tyá­ról pénzt fel­ven­ni, de a sér­tett autós­tás­ká­já­ban talált szám­sor nem a PIN kód volt.

Az asszony 2018 augusz­tu­sá­nak végén egy kül­föl­dön nya­ra­ló csa­lád ingat­la­ná­ba is betört, ahon­nan éksze­re­ket, kész­pénzt és kar­órát tulaj­do­ní­tott el jog­ta­la­nul. A betö­rés­ben segít­sé­gé­re volt élet­tár­sa is, aki az utcán figyelt, amíg a nő a ház­ban kuta­tott. A zsák­má­nyolt éksze­re­ket a vád­lot­tak igye­kez­tek közö­sen pénz­zé tenni, így két arany­ék­szert dom­bó­vá­ri zálog­ház­ban érté­ke­sí­tet­tek, eze­ket azon­ban a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta és a sér­tet­tek­nek vissza­ad­ta.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se révén közel fél mil­lió forin­tot zsák­má­nyo­ló nőt végül a kapos­vá­ri nyo­mo­zók őri­zet­be vet­ték, és őt az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­tat­ta.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő, jelen­leg egy másik ügy­ben kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sét töltő asszonnyal szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, a bíró­ság a fegy­ház­bün­te­tés tar­ta­mát 5 évben álla­pít­sa meg. A betö­rés­ben segéd­ke­ző élet­társ­sal szem­ben – aki­nek élő­é­le­te lénye­ge­sen ked­ve­zőbb - az ügyész­ség vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.