Főoldal » Hírek » Bombariadó tízmilliós kárral - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 férfi ellen köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt. A férfi a saját mobil­já­ról fel­hív­ta a rend­őr­sé­get és azt a valót­lan beje­len­tést tette, hogy egy mis­kol­ci ipari üzem csar­no­ká­ban bomba van elhelyezve.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. ápri­lis máso­dik felé­ben, dél­előtt, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő lakó­he­lyé­ről az álta­la hasz­nált mobil­hí­vó­szám­ról fel­hív­ta a rend­őr­ség köz­pon­ti hívó­szá­mát, és olyan valót­lan beje­len­tést tett, hogy egy mis­kol­ci ipari üzem csar­no­ká­ba bomba van elhe­lyez­ve, majd meg­sza­kí­tot­ta a beszélgetést.

A beje­len­tést köve­tő­en a rend­őri egy­sé­gek kivo­nul­tak a hely­szín­re, és biz­ton­sá­gi okból a csar­nok kiürí­té­sét ren­del­ték el, így 350 dol­go­zó­nak abba kel­lett hagy­nia a mun­kát, és a ter­me­lést leállították.

Az üzem­me­net foly­to­nos­sá­gá­nak a leál­lí­tá­sa miatt az ipari telep­he­lyet üze­mel­te­tő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak tíz­mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kára keletkezett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.