Főoldal » Hírek » Bombával fenyegetett a 14 éves fiú - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

900 gép­ko­csit vizs­gál­tak át a rend­őrök egy nagy­áru­ház par­ko­ló­já­ban, de sze­ren­csé­re nem talál­tak bombát.

A köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­va­ró köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt soron kívül állít­ja bíró­ság elé a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség a 14 éves fiút. A fia­tal 2022. már­ci­us hó 2. nap­ján, dél­ben, azzal hívta fel mobil­te­le­fon­ról a 112-es segély­hí­vó köz­pon­tot, hogy az egyik nagy nyír­egy­há­zi áru­ház par­ko­ló­já­ban a gép­ko­csi­ja alatt idő­zí­tett bomba van.

A nagy erők­kel kivo­nu­ló rend­őrök, kataszt­ró­fa­vé­dők és men­tők lezár­ták az áru­ház par­ko­ló­ját és egyen­ként vizs­gál­ták át az onnan távo­zó sze­mély­gép­ko­csi­kat, illet­ve az ott lezár­tan par­ko­ló­kat is, így össze­sen 900 jármű ellen­őr­zé­se tör­tént meg. Mind­ez több mint három órát vett igény­be, nem kis kel­le­met­len­sé­get okoz­va az áru­ház vásár­ló­i­nak és dolgozóinak.

A rend­őr­ség ugyan­ezen a napon, 17 óra 40 perc­kor már el is fogta az egyik köze­li tele­pü­lé­sen élő fiút, aki azon­nal beis­mer­te, hogy tőle szár­ma­zik a hamis bom­ba­fe­nye­ge­tés, magya­rá­zat­ként pedig annyit mon­dott, hogy csu­pán vicc­nek szán­ta a dolgot.

Ezért a bűn­cse­lek­mé­nyért a tör­vény sze­rint 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki. Jelen ügy­ben a vád­lott fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re számíthat.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.