Főoldal » Hírek » Bordatörés lett a közös iszogatás vége -a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki közös ita­lo­zás alatt kiala­kult vita során olyan nagy erő­vel rúgta mell­ka­son nőis­me­rő­sét, hogy annak bor­dá­ja eltört. A fér­fi­nak emel­lett 5 továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyért is felel­nie kell.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­fél­egy­há­zi férfi két­szer is bán­tal­maz­ta nőis­me­rő­sét, az ügy egyik sér­tett­jét. Mind­két­szer közös ita­lo­zá­suk tor­kol­lott vitat­ko­zás­ba, majd bán­tal­ma­zás­ba. Elő­ször 2022 augusz­tu­sá­ban a vád­lott nagy erő­vel mell­ka­son rúgta a sér­tet­tet, ami­től a nő bor­dá­ja eltört. Máso­dik alka­lom­mal, 2023 janu­ár­já­ban pedig az arcán rúgta meg a sér­tet­tet, aki ekkor könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

A férfi 2022 augusz­tu­sá­ban egy kis­kun­fél­egy­há­zi áru­ház előtt látta, ami­kor az egyik pénz­tá­ros a pénz­tár­cá­ját a bolt­ban felej­tő vásár­ló után indult, hogy a pénz­tár­cát vissza­ad­ja, de ered­mény­te­le­nül tért vissza. Ezen infor­má­ci­ó­kat fel­hasz­nál­va a férfi negyed­óra eltel­té­vel, azzal jelent­ke­zett az áru­ház veze­tő­jé­nél, hogy a koráb­bi vásár­ló őt küld­te a bolt­ban felej­tett pénz­tár­cá­já­ért. A meg­té­vesz­tett bolt­ve­ze­tő átad­ta a vád­lott részé­re a pénz­tár­cát, amely­ben a sér­tett 22.000 forint kész­pén­ze volt.

A fér­fi­nak két lopás miatt is felel­nie kell.

Előbb, 2022 októ­be­ré­ben volt mun­ka­adó­já­nak ingat­lan­já­ról lopott. A férfi tudta, hogy a sér­tett hol tart­ja a mel­lék­épü­let kul­csát, és ami­kor a sér­tett nem tar­tóz­ko­dott ott­hon, azt elvet­te. Ezután a mel­lék­épü­let­ből egy lánc­fű­részt, egy mobil­te­le­font, vala­mint kan­nák­ban 50 liter gáz­ola­jat, 10 liter ben­zint és 20 liter bort zsák­má­nyolt, össze­sen több mint 60.000 forint értékben.

Másik lopá­sa során, 2023 janu­ár­já­ban kerék­pár­ral köz­le­ke­dett. Elha­lad­va a kerék­pár­ja mel­lett tele­fo­ná­ló sér­tett mel­lett, egy hir­te­len moz­du­lat­tal leemel­te annak kar­já­ról a tás­ká­ját, majd a hely­szín­ről elte­kert. Az elvitt tás­ká­ban a sér­tett ira­tai, bank­kár­tyá­ja és 40.000 forint kész­pénz is volt. Az így ello­pott bank­kár­tyát a férfi még aznap átad­ta egy isme­rő­sé­nek, akit meg­kért arra, hogy azzal szá­má­ra ciga­ret­tát és alko­holt vegyen, a tranz­ak­ci­ó­kat azon­ban a bank elutasította.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit súlyos testi sér­tés, lopás és infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint könnyű testi sér­tés, lopás és csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Ezért a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.