Főoldal » Hírek » Bordatörés seprőnyéllel - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 28 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő csa­lá­di ren­dez­vé­nyen ita­lo­zás köz­ben szi­dal­maz­ta roko­nát, majd egy sep­rő­nyél­lel olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. augusz­tus ele­jén, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen tar­tott falu­na­pon roko­na­i­val együtt nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tott. Az elkö­ve­tő dél­után a roko­na­it és több isme­rő­sét meg­hív­ta a csa­lá­di házá­ba, ahol tovább ittak. A vád­lott elő­ször a sógo­rá­val került nézet­el­té­rés­be, akit haza zavart. Később viszont a sér­tett fér­fit szi­dal­maz­ta azért, mert beavat­ko­zott a közte és sógo­ra közöt­ti meg­elő­ző nézet­el­té­rés­be. A vita annyi­ra elfa­jult, hogy a férfi hir­te­len kisza­ladt az udvar­ra, magá­hoz vett egy nagyobb mére­tű sep­rő­nye­let, és a ház­ban a sér­tet­tet fejbe ütöt­te. A férfi a föld­re esett, ezután a vád­lott több­ször a felső tes­tén meg­ütöt­te. A sér­tett olyan rossz álla­pot­ba került, hogy a roko­nok vit­ték ki a ház­ból és men­tőt hív­tak hozzá.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.