Főoldal » Hírek » Bordatörést okozott volt élettársának - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­be vett 28 éves fér­fit, aki gyer­me­kei any­ját úgy meg­ver­te az utcán, hogy a sér­tett 8 napon túli sérü­lést szenvedett.

A vád lénye­ge sze­rint a ter­helt 8 évig élt együtt a sér­tet­tel, amely kap­cso­la­tuk­ból hat gyer­mek szü­le­tett. A vád­lott fél­té­keny­sé­ge és agresszív visel­ke­dé­se miatt azon­ban az asszony 2021 ápri­li­sá­ban szü­le­i­hez költözött.

2021 augusz­tu­sá­ban a férfi a Bala­tonl­el­lé­hez köze­li falu­ban köz­le­ke­dett test­vé­ré­vel, ami­kor a jár­mű­ből ész­re­vet­te az utcán (kép) barát­nő­jé­vel gya­log­ló sér­tet­tet. A vád­lott elő­ször az autó lehú­zott abla­kán keresz­tül érdek­lő­dött a gye­re­kek, vala­mint a sér­tett eset­le­ges új pár­kap­cso­la­ta felől, majd sérel­mez­te, hogy az asszony letil­tot­ta az egyik közös­sé­gi oldalon.

A sér­tett nem akart a vád­lot­tal tovább beszél­ni, ettől a férfi indu­la­tos lett, kiszállt a kocsi­ból és a nőt elő­ször vál­tott kéz­zel arcul ütöt­te, majd meg­rúg­ta boká­it, ami­től a sér­tett előre esett. A ter­helt azon­ban a bán­tal­ma­zás­sal ekkor sem hagyott fel, hanem az asszonyt nagy erő­vel meg­rúg­ta fel­ső­tes­té­nek jobb olda­lán, majd kisebb erő­vel arcán.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­nek test­vé­re vetett véget, aki elhúz­ta a fér­fit volt élet­tár­sa közeléből.

Az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző­en a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tal szemben.

A fény­ké­pet a fonyó­di rend­őrök a hely­szí­ni adat­gyűj­tés során készítették.