Főoldal » Hírek » Bordélyházat üzemeltetett, testvére segített beszervezni egy kiskorút is a vád szerint - az ügyészség letöltendő fegyházbüntetést indítványoz- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Ang­li­á­ban, majd Buda­pes­ten dol­goz­ta­tott a ,,madam”, a fél­test­vé­re segít­sé­gé­vel kis­ko­rú­val is, a vád bor­dély­ház üze­mel­te­té­se, minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasználása.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 27 éves nő a 2017-2018. évek­ben abból élt, hogy magyar nők pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét szer­vez­te előbb az Egye­sült Király­ság­ban, majd Buda­pes­ten. Ennek érde­ké­ben ingat­la­no­kat  bérelt, ame­lye­ket bor­dély­ház­ként üze­mel­te­tett. Gon­dos­ko­dott arról, hogy a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tó sér­tet­tek az ügy­fe­lek ren­del­ke­zé­sé­re áll­ja­nak, az inter­ne­ten hir­det­te a szol­gál­ta­tá­so­kat, tele­fo­non egyez­te­tett a hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző ügy­fe­lek­kel, meg­ha­tá­roz­ta az ára­kat és dön­tött a bevé­te­lek elosz­tá­sá­ról. Átla­go­san, egy­szer­re 4-8 sér­tet­tet hasz­nált ki ilyen módon és közel 6,8 mil­lió forint­ra tett szert. A magyar­or­szá­gi tevé­keny­sé­ge során beszer­ve­zett egy – álta­la is tudot­tan kis­ko­rú sze­mélyt – amely­ben fél­test­vé­re, egy 22 éves férfi volt segít­sé­gé­re. A férfi első­nek érzel­mi­leg került közel a kis­ko­rú­hoz, majd test­vé­ré­vel foko­za­to­san bevon­ták a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­be, ezután meg­til­tot­ták, hogy erről bár­ki­nek beszél­jen, a tele­fo­nos kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját is ellen­őriz­ték. Ami­kor a kis­ko­rú ,,ki akart száll­ni”, a férfi szó­be­li és fizi­kai erő­szak­kal ezt megakadályozta.

Az elkö­ve­tés­nek 2018. júni­us ele­jén a BRFK VI. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói vetet­tek véget, akik a test­vér­párt őri­zet­be vet­ték. A gya­nú­sí­tot­tak a nyo­mo­zás egy része alatt letar­tóz­ta­tás­ban vol­tak, a nő jelen­leg is bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nővel szem­ben több rend­be­li, bor­dély­ház fenn­tar­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció első­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te, ezen túl mind­két ter­helt ellen gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te, vala­mint kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból, kis­ko­rú sérel­mé­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékhez.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je mind­két vád­lot­tat letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés­re és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint ren­del­jen el velük szem­ben vagyon­el­kob­zást és tilt­sa el őket a kis­ko­rú­a­kat érin­tő foglalkozásoktól.