Főoldal » Hírek » Börtön vár az építkezéseken fosztogató sorozattolvajra - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li minő­sí­tett lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki több­nyi­re épí­té­si terü­le­tek­re, fel­újí­tás alatt álló ingat­la­nok­ba tört be és épí­té­si anya­go­kat, vas- és faanya­go­kat, továb­bá szer­szá­mo­kat lopott el.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi egy koráb­bi bör­tön­bün­te­tés­ből fel­té­te­les ked­vez­ménnyel sza­ba­dul­va 2020. janu­ár végé­től alig három hónap lefor­gá­sa alatt tíz ingat­lan­ba tört be. Az ese­tek több­sé­gé­ben épí­té­si terü­le­tek­re, fel­újí­tás alatt álló ingat­la­nok­ba ment be. A kis­kun­ha­la­si kór­ház hátsó udva­rá­ra a kerí­tést fel­fe­szít­ve több­ször is bemá­szott és bon­tott abla­kot, vegyes fém, vala­mint vas­hul­la­dé­kot lopott el. A mint­egy 120 ezer forint össze­gű kár nem térült meg. Egy bel­vá­ro­si, beke­rí­tet­len épí­té­si terü­let­ről talics­kát, ref­lek­tort, víz­mér­té­ket és hosszab­bí­tót vitt magá­val, közel 78 ezer forint kárt okoz­va a sér­tett­nek. Ez utób­bi esz­kö­zö­ket fel­ap­rí­tot­ta és hul­la­dék­ként 800 forin­tért eladta.

Vas­hul­la­dé­kot és faanya­got vitt el abból a csa­lá­di ház­ból is, amely­nek bejá­ra­ti ajta­ján lévő lakat­pán­tot lefeszítette.

2020 máju­sá­ban két alka­lom­mal társa is volt, aki­vel egy sörö­ző udva­rá­ra több­ször bemen­tek és a rak­tá­rat fel­tör­ve kávé­fő­zőt, lemez­ját­szót, poha­ra­kat és tányé­ro­kat zsák­má­nyol­tak. A pün­kös­di hosszú hét­vé­gén – kihasz­nál­va a lakók távol­lé­tét - ráadá­sul egy csa­lá­di házba is betör­tek és étkész­le­tet, vala­mint üveg dísz­tár­gya­kat lop­tak el.

A vád­lott társ­nak ami­att is felel­nie kell, mert saját test­vé­rét is meg­lop­ta. A lakás­hoz tar­to­zó kulccsal jutott be a lakás­ba, ahon­nan nővé­re pénz­tár­cá­ját magá­val vitte. A pénz­tár­ca ugyan elő­ke­rült, test­vé­re 110 ezer forint kész­pén­ze és sze­mé­lyes okmá­nyai azon­ban nem.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó két fér­fit több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy egyi­kük sem sza­ba­dul­hat fel­té­te­les ked­vez­ménnyel. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.