Főoldal » Hírek » Börtön várhat a zsákai állatkínzókra - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik bán­tal­maz­tak, majd sor­sá­ra hagy­tak egy kutyát.

A 24 és 21 éves vád­lot­tak 2020. júni­us 5-én a déli órák­ban, isme­ret­len okból az egyi­kő­jük köze­pes ter­me­tű kutyá­já­nak nya­ká­ra hur­kol­tak egy fűka­szá­hoz hasz­ná­la­tos damilt. A vád­lot­tak így kihúz­ták az ebet egy köze­li föld­út­ra, ahol kikö­töt­ték egy vil­lany­osz­lop­hoz. A fia­ta­labb vád­lott egy fej­sze olda­lá­val több­ször ráütött az állat fejé­re, majd a két férfi az ebet magá­ra hagy­va távo­zott a helyszínről.

Az állat a nya­kán és a fején kelet­ke­zett sérü­lé­sek­től rövid időn belül elpusz­tult. Az idő­sebb vád­lott később vissza­ment a hely­szín­re, a kutyát egy köze­li búza­föld­re vitte és otthagyta.

A Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás során a két férfi tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben társ­tet­te­ként elkö­ve­tett állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó börtön-, illet­ve fog­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­lot­tak beis­me­rik tet­tü­ket és lemon­da­nak a tárgyalásról.