Főoldal » Archív » Börtönbe kerülhet a kutyáit sorsukra hagyó vádlott

Vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kül­föl­di mun­ka­vál­la­lá­sá­nak ideje alatt nem gon­dos­ko­dott meg­fe­le­lő­en az ott­ho­ná­ban fel­ügye­let és ellá­tás nél­kül maradt kutyá­i­ról.                                                                                    

A bün­te­tett elő­éle­tű 30 éves vád­lott még 2014 előtt tett szert két bordeaux-i dog faj­tá­jú kutyá­ra, egy hímre és egy nős­tény­re, melye­ket kápol­nai lakó­he­lyén tar­tott és gon­do­zott egé­szen az év őszé­ig, ami­kor tar­tós mun­ka­vég­zés cél­já­ból Német­or­szág­ba uta­zott. Azon­ban a két állat tovább­ra is az udva­ron maradt bezár­va. A vád­lott mind­össze annyit tett az érde­kük­ben, hogy eluta­zá­sa előtt, illet­ve akkor, ami­kor nagy rit­kán haza­tért, meg­kér­te egy isme­rő­sét, hogy a kerí­té­sen át dob­jon be néha egy kis kutya­tá­pot abból a pár doboz­ból, amit alkal­man­ként nála hagyott. A kutyák éhez­tek ugyan, de ily módon az év végé­ig időn­ként még meg­fe­le­lő táp­lá­lék­hoz jutottak.

2015-ben azon­ban a gaz­dá­juk már sem élel­met, sem ivó­vi­zet nem biz­to­sí­tott a szá­muk­ra. Az udva­ron ten­gő­dő álla­tok elhe­lye­zé­se nem volt meg­fe­le­lő, ember­rel nem talál­koz­tak, és rend­sze­res állat­or­vo­si ellen­őr­zés­ben sem része­sül­tek. A tel­jes ellá­tat­lan­ság miatt mind­két eb kóro­san leso­vá­nyo­dott, meden­ce­csont­juk és bor­dá­ik szin­te átszúr­ták a bőrü­ket, mivel azo­kat zsír­szö­vet egy­ál­ta­lán nem fedte.

A kutyá­kat egy helyi állat­vé­dő ala­pít­vány mun­ka­tár­sai men­tet­ték meg végül, akik ész­lel­ve, hogy embe­ri segít­ség nél­kül elpusz­tul­ná­nak, gon­dos­kod­tak az elszál­lí­tá­suk­ról és szak­sze­rű egész­ség­ügyi ellátásukról.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség az álla­tok gaz­dá­ját - aki soro­za­to­san és több­szö­rö­sen meg­szeg­te az álla­tok védel­mé­ről és kímé­le­té­ről szóló 1998. évi XXVIII. tör­vény elő­írá­sa­it - állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádolja.