Főoldal » Archív » Börtönbe kerülhet a vádlott, aki nem fizette a tartásdíjat kislánya után

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség immár másod­szor emelt vádat egy 48 éves fér­fi­val szem­ben azért, mert  évek óta nem tett ele­get tar­tás­díj fize­té­si kötelezettségének.

Az apát a Hat­va­ni Váro­si Bíró­ság még 2012 októ­be­ré­ben köte­lez­te arra, hogy havon­ta 15.000 forint tar­tás­dí­jat fizes­sen elvált fele­sé­ge keze­i­hez, hoz­zá­já­rul­va ezzel a válá­suk során az asszony­nak ítélt, akkor tíz éves lányuk min­den­na­pi tartásához.

A vád­lott a köte­le­zett­sé­gé­nek nem tett ele­get, vér sze­rin­ti gyer­me­két sem­mi­lyen for­má­ban nem támo­gat­ta, nem is láto­gat­ta, koráb­bi csa­lád­já­val min­den kap­cso­la­tot meg­sza­kí­tott. A  válást köve­tő­en kizá­ró­lag alkal­mi mun­ká­kat vál­lalt, így az abból szár­ma­zó jöve­del­mé­ből nem volt lehe­tő­ség letil­ta­ni a tartásdíjat.

Az ügyész­ség elő­ször 2014-ben emelt vádat tar­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt a ter­helt­tel szem­ben, akit a bíró­ság akkor négy hónap - két év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt. Ezt köve­tő­en az apa Ang­li­á­ba távo­zott, ott vég­zett alkal­mi mun­kát, ami­vel havon­ta mint­egy 350.000 forin­tot kere­sett, de a tar­tás­dí­jat egy­szer sem utal­ta át a volt családjának.

A fér­fi­val szem­ben ezért újabb bün­te­tő­el­já­rás indult, mely­nek során a rend­őr­ség magyar­or­szá­gi elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki elle­ne, majd ezt köve­tő­en, haza­u­ta­zá­sa­kor, még tavaly sor került a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sá­ra. Az apa akkor úgy nyi­lat­ko­zott, hogy tar­tás­díj fize­té­si köte­le­zett­sé­gé­nek a jövő­ben ele­get fog tenni, ám ezt az ígé­re­tét sem tar­tot­ta be, ezért az ügyész­ség­nek hatá­lyon kívül kel­lett helyez­nie azt a hatá­ro­za­tot, mellyel a vád­eme­lést - fogad­ko­zá­sá­ban bízva - koráb­ban elhalasztotta.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség mind­ezek után tar­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt most másod­íz­ben is vádat emelt a fér­fi­val szem­ben. Vád­ira­tá­ban ezút­tal már azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint ren­del­je el a koráb­bi fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is.