Főoldal » Hírek » Börtönbe kerülhet a volt élettársát többször is bántalmazó férfi - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A fél­té­keny­ség által moti­vált 36 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség több, külön­bö­ző helyen és idő­pont­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a bíró­ság előtt.

A vád­irat sze­rint a férfi egy mát­rai falu­ban több mint más­fél évti­ze­den át, 2021 tava­szá­ig élt élet­kö­zös­sé­gen a sér­tet­tel, ami­kor is élet­tár­si kap­cso­la­tuk vég­le­ge­sen meg­sza­kadt. A vád­lott azon­ban – szét­köl­tö­zé­sük elle­né­re – tovább­ra is bele kívánt avat­koz­ni a sér­tett éle­té­be, még­hoz­zá úgy, hogy tele­fo­non, vagy sze­mé­lyes talál­ko­zá­sa­ik alkal­má­val napi rend­sze­res­ség­gel fenye­get­te a nőt, aki­vel közöl­te, hogy szí­ven fogja szúr­ni, elvág­ja a tor­kát, eltö­ri a vég­tag­ja­it, ha más fér­fi­val talál­koz­ni mer.

A nyá­ron a ter­helt rész­ben be is vál­tot­ta koráb­bi fenye­ge­té­sét akkor, ami­kor meg­lá­to­gat­ta volt élet­tár­sát annak laká­sán. Ekkor több­ször meg­ütöt­te a nőt, aki egy sod­ró­fá­val pró­bál­ta véde­ni magát, de ered­mény­te­le­nül, mert a kapott üté­se­ken fel­bő­szült elkö­ve­tő eltör­te az orrát és továb­bi súlyos sérü­lé­se­ket is oko­zott neki.

2021 őszén a vád­lott tudo­mást sze­re­zett arról, hogy volt élet­tár­sa egy másik fér­fi­val ebé­del egy pan­zi­ó­ban. Ezen oly mér­ték­ben fel­in­dult, hogy nyom­ban az étte­rem­be rohant, ahol vélt rivá­li­sát lerán­tot­ta a szé­ké­ről, majd a ven­dé­gek szeme lát­tá­ra ütle­gel­ni kezd­te. A meg­tá­ma­dott véde­ke­zett, minek követ­kez­té­ben vere­ke­dés ala­kult ki közöt­tük. Ezalatt a nő kisza­ladt a terasz­ra, de egy­ko­ri élet­tár­sa utá­na­ment, és oda­kint ordít­va rán­gat­ta a haját. 

A járá­si ügyész­ség volt élet­társ sérel­mé­re sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­té­vel, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, továb­bá garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt. A vád­ha­tó­ság a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság – bűnös­sé­gé­nek beis­me­ré­se ese­tén – 1 év 10 hónap bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést és 2 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki az erő­sza­kos ter­helt­tel szem­ben.