Főoldal » Hírek » Börtönben maradhat az emberöléssel vádolt férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tó hatá­ro­za­tá­nak hely­ben­ha­gyá­sát annak a 39 éves kis­kun­ha­la­si elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben, akit a bíró­ság ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nem jog­erő­sen 8 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélt.

A férfi 2016 nya­rán akként pró­bál­ta meg­lec­kéz­tet­ni a szü­lei sérel­mé­re elkö­ve­tett lopás miatt a sér­tet­tet, hogy őt éjsza­ka annak tanyá­já­nak udva­rán meg­vár­ta, leütöt­te, és azt a lát­sza­tot akar­ta kel­te­ni, hogy a sér­tett akasz­tás­sal öngyil­kos lett. Miu­tán úgy vélte, hogy áldo­za­ta éle­tét vesz­tet­te, a hely­színt elhagy­ta. A sér­tett éle­tét az men­tet­te meg, hogy őt az élet­tár­sa meg­ta­lál­ta, majd a men­tő­sök újraélesztették. 

A vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett mara­dan­dó, hang­szál­bé­nu­lás­sal járó és agyi oxi­gén­hi­á­nyos káro­so­dást szenvedett.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se érdekében.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban hozott hatá­ro­zat sze­rint a vád­lot­tal szem­ben a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra figye­lem­mel vál­to­zat­la­nul fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszélye.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a tör­vény­szék ezen indo­ka­it min­den­ben osz­tot­ta, ezért a vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.