Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Börtönből csaltak – letartóztatási indítvány- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a két, sza­bad­lá­bon lévő fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik bör­tön­ben lévő tár­sa­ik­kal együtt 14 sze­mélyt ejtet­tek téve­dés­be, és ezzel közel 3 mil­lió forint kárt okoz­tak. Elle­nük bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a Szi­get­vá­ri Rendőrkapitányság.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket töltő gya­nú­sí­tot­tak a BV inté­zet­be ille­gá­li­san bejut­ta­tott mobil­te­le­fo­nok­kal, SIM kár­tyák­kal inter­ne­tes apró­hir­de­té­si olda­lak­ra regiszt­rál­tak, majd jelent­kez­tek az külön­bö­ző ter­mé­ke­ket eladás­ra kíná­ló sér­tet­tek hirdetéseire.

A gya­nú­sí­tot­tak min­den eset­ben álne­vet adtak meg a vásár­lás­kor, a vétel­ár átuta­lá­sát pedig hamis, álta­luk szer­kesz­tett kép­fájl meg­kül­dé­sé­vel iga­zol­ták, valós fize­tés azon­ban egyet­len eset­ben sem tör­tént. A meg­té­vesz­tett sér­tet­tek a ter­mé­ke­ket a gya­nú­sí­tot­tak által meg­adott cso­mag­át­ve­vő pon­tok­ra küld­ték el, ahol azo­kat a két, sza­bad­lá­bon lévő gya­nú­sí­tott fel­vet­te, majd utóbb értékesítette.

A nyo­mo­zás jelen­le­gi ada­tai sze­rint a fenti mód­szer­rel a gya­nú­sí­tot­tak 14 sér­tett­nek közel 3 mil­lió forint kárt okoztak.

Mivel a sza­bad­lá­bon lévő ter­hel­tek vonat­ko­zá­sá­ban fenn­áll annak a veszé­lye, hogy meg­szök­né­nek, nehe­zí­te­nék, veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást, eset­leg újabb, sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el, ezért az ügyész­ség indít­ványt tett a letartóztatásukra.

A Pécsi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ról a mai napon dönt.