Főoldal » Archív » Börtönbüntetés ittas járművezetésért-eredményes az ügyészi fellebbezés

Ered­mény­re veze­tett az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se, amely­nek alap­ján a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő ittas jár­mű­ve­ze­tőt vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség 2018. decem­ber 13-án bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki 2018. decem­ber 4-én Vér­tes­ket­he­lyen, a 8135. számú úton ittas álla­pot­ban vezet­te a ben­zin­mo­to­ros kerék­pár­ját. A bíró­ság az első­fo­kú eljá­rás­ban 90 nap elzá­rás­ra és 8 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te a fér­fit.

A vád­lott több­szö­rös vissza­eső, ezt meg­elő­ző­en hat­szor volt bün­tet­ve ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt, ame­lyek közül ötször vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést, egy­szer fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­tak ki vele szem­ben.

Az ügyész­ség a tár­gya­lá­son vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, ettől elté­rő­en ítél­te az első­fo­kú bíró­ság elzá­rás­ra a vád­lot­tat.

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lé­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se ered­mé­nyes volt, a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vád­lott bün­te­té­sét 1 év bör­tön­bün­te­tés­re vál­toz­tat­ta meg, a 8 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást hely­ben hagy­ta.