Főoldal » Archív » Börtönbüntetésre ítélte a bíróság a feleségét bántalmazó férfit

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélt a bíró­ság egy 65 éves fér­fit, aki része­gen karó­val és lapát­tal bán­tal­maz­ta feleségét. 

A vád­lott 2019 máju­sá­ban része­gen érke­zett haza mát­ra­sző­lő­si laká­sá­ra, ahol szó­vál­tás­ba keve­re­dett fele­sé­gé­vel, aki szá­mon kérte ittas­sá­ga miatt. A vita során a vád­lott előbb trá­gár sza­vak­kal illet­te a sér­tet­tet, majd a lakó­ház udva­rán bán­tal­maz­ni kezd­te, a föld­re teper­te és egy sep­rű­vel több alka­lom­mal meg­ütöt­te, illet­ve test­szer­te megrugdosta.

Ezután a vád­lott bement a házba, a fele­sé­ge pedig a továb­bi bán­tal­ma­zás­tól tart­va az ingat­lan kert­jé­ben lévő külön­ál­ló épü­let­be mene­kült, ahová bezár­kó­zott. A vád­lott azon­ban mint­egy 10 perc eltel­té­vel újból keres­ni kezd­te őt, és kije­len­tet­te, hogy ha nem nyit­ja ki a mel­lék­épü­let ajta­ját, akkor egy bal­tá­val töri be azt.

Erre a sér­tett a mel­lék­épü­let ajta­ját kinyi­tot­ta, mire a vád­lott ismé­tel­ten bán­tal­maz­ni kezd­te őt egy para­di­csom­ka­róval. Az újbó­li táma­dás ellen a nő véde­kez­ni pró­bált, mire a vád­lott egy lapá­tot vett magá­hoz, ami­vel fejen ütötte.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a fej­te­tő jobb­ol­da­li fali tájé­kán szen­ve­dett fej­bőr sérü­lést, vala­mint a jobb keze zúzó­dott. A táma­dá­sok ere­jé­re, a táma­dás­hoz hasz­nált esz­kö­zök­re és a táma­dott test­tá­jé­kok­ra figye­lem­mel a jelen­le­gi­nél súlyo­sabb, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa csu­pán a vélet­len­nek volt köszönhető.

A vád­lott koráb­ban is köve­tett már el bűn­cse­lek­ményt fele­sé­ge sérel­mé­re, akkor azon­ban ered­mé­nyes köz­ve­tí­tői eljá­rás zaj­lott közöt­tük. Ez azon­ban nem tar­tot­ta vissza a fér­fit az újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től, erre a körül­mény­re figye­lem­mel az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, a Pász­tói Járás­bí­ró­ság pedig a vád­lot­tat – elő­ké­szí­tő ülé­sen – 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, és egy évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint elko­boz­ta a bán­tal­ma­zás eszközét.

Az íté­let jog­erős, azt a vád­lott is tudo­má­sul vette.