Főoldal » Hírek » Börtönbüntetésre ítélte a bíróság az iskolaőrt bántalmazó anyát - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság elítél­te azt a 43 éves édes­anyát, aki egy Nóg­rád megyei álta­lá­nos isko­la női isko­la­őrét támad­ta meg.

A vád­lott 2020. októ­ber 22-én gyer­me­ké­ért ment az isko­lá­ba, ahol ész­lel­te, hogy a lánya nap­köz­ben elesett, és a tér­dén vala­mint a fején könnyeb­ben meg­sé­rült. Emi­att beszél­ni akart az igaz­ga­tó­val és a taná­rok­kal is, mivel azon­ban szü­lők az isko­la épü­le­té­be nem lép­het­nek be, az egyen­ru­há­ban lévő isko­la­őr arra kérte, hogy távozzon.

A nő több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra sem hagy­ta el az épü­le­tet, ehe­lyett a tanu­lók és az isko­la dol­go­zói előtt útszé­li hang­nem­ben szi­dal­maz­ni kezd­te az – ugyan­csak nő – isko­la­őrt, majd a fal­nak lökte őt.

A szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő isko­la­őr köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül, ezért a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ta meg az elkövetőt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a vád­irat­ban fog­lal­tak­kal min­den tekin­tet­ben egyet­ér­tett, és a vád­lot­tat 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát, figye­lem­mel a nő bün­tet­len elő­éle­té­re és meg­bá­nó maga­tar­tá­sá­ra, 2 év 6 hónap­ra fel­füg­gesz­tet­te. A dön­tés jogerős.

A bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­nak fel­füg­gesz­té­se­kor a bíró­ság a kisza­bott bün­te­tés azon­na­li vég­re­haj­tá­sá­tól meg­ha­tá­ro­zott ideig elte­kint: ha ezen idő alatt az elítélt tör­vény­tisz­te­lő élet­mó­dot foly­tat, a bíró­ság a pró­ba­idő letel­tét köve­tő­en a bün­te­tést kitöl­tött­nek tekin­ti, így az elkö­ve­tő saját jövő­be­li visel­ke­dé­sé­től függ, hogy tény­le­ge­sen bör­tön­be kell-e vonul­nia. Ha a pró­ba­idő alatt újabb szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt követ el, a fel­füg­gesz­tett bün­te­tést az új bün­te­tés­sel együtt végre kell hajtani.