Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Börtönbüntetésre ítélték az ágyneműtartóban bujkáló betörőt – rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat egy 23 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2021 novem­be­ré­ben – az alig néhány hónap­pal koráb­ban, ugyan­csak vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek hatá­lya alatt - betört egy XII. kerü­le­ti csa­lá­di házba, ahon­nan több száz­ezer forint érték­ben lopott el órá­kat, éksze­re­ket és műsza­ki cik­ket. A bíró­ság 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélte. 

A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben több rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. novem­ber 2-án egy XII. kerü­le­ti csa­lá­di ház­hoz ment, amely­nek a kerí­té­sét egy csa­var­hú­zó­val fel­fe­szí­tet­te, majd bement az ingat­lan terü­le­té­re. Ezután a terasz­aj­tót benyom­va, beju­tott a házba, ahon­nan órá­kat, éksze­re­ket, és egy lap­to­pot lopott el, össze­sen mint­egy 450.000 forint értékben.

A több­szö­rö­sen körö­zött fér­fit a rend­őrök később egy érdi ház­ban fog­ták el, ahol egy ágy­ne­mű­tar­tó­ban pró­bált elrej­tőz­ni előlük.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a lefoly­ta­tott tár­gya­lás ered­mé­nye­ként a fér­fit vád­dal egye­ző­en, több rend­be­li lopás bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság továb­bá elren­del­te egy a fér­fi­val szem­ben koráb­ban más ügy­ben, lopás vét­sé­ge miatt kisza­bott 6 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is. Az íté­let nem jogerős.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, itt elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/agynemutarto-paplan-parna-korozott