Főoldal » Hírek » Börtönkórházban zsarolt egy elítélt - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy üze­net miatt köve­telt sére­lem­dí­jat a sértettől.

A jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tat 2021 szep­tem­be­ré­ben egy Hajdú-Bihar megyei bör­tön kór­há­zá­ban kezel­ték, ahol a sér­tet­tel egy kór­te­rem­be került. 2021. szep­tem­ber 11-én a férfi a sér­tett távol­lé­té­ben kinyi­tot­ta annak szek­ré­nyét és ész­re­vet­te, hogy abban a férfi egy üze­ne­tet helye­zett el, amin szit­ko­zó­dó sza­vak­kal fel­hív­ta a figyel­met, hogy a szek­rényt ő használja.

Az elítélt ezen fel­há­bo­ro­dott, és ami­kor a férfi vissza­tért a keze­lé­sé­ről fel­szó­lí­tot­ta, hogy kap­cso­lat­tar­tó­ján keresz­tül négy napon belül fizes­sen meg neki 100.000 forint sére­lem­dí­jat. A férfi meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy ha nem fizet, akkor bán­tal­maz­ni fogja. A vád­lott más­nap meg­is­mé­tel­te a fenye­ge­tést, ekkor a sér­tet­től 30.000 forint átadá­sát követelte. 

Miu­tán az egész­ség­ügyi köz­pont­ban meg­tud­ták a tör­tén­te­ket, a két fér­fit elkülönítették.

Az ügy­ben a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban mér­té­kes indít­ványt is elő­ter­jesz­tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­irat­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogáról.