Főoldal » Archív » Börtönőrre támadt – életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

Egy 28 éves, más ügy­ben jog­erős fegy­ház­bün­te­té­sét töltő férfi a vád sze­rint két­szer is rátá­madt az egyik büntetés-végrehajtási őrre.

A vád­lott a vád­be­li idő­ben a Buda­pes­ti Fegy­ház és Bör­tön­ben töl­töt­te egy koráb­bi ügy miatt jog­erő­sen kisza­bott több éves fegyházbüntetését.

A vád sze­rint 2016. novem­ber 28-án kora reg­gel a zár­ká­ja előtt egy part­vis­nyél­lel rátá­madt az ételt osztó fog­va­tar­tot­tak­ra. Miu­tán rab­tár­sai elvet­ték tőle a part­vis­nye­let, a zár­ká­já­ban elkezd­te lerán­gat­ni a falra sze­relt mos­dó­kagy­lót, hogy azzal támad­jon rájuk újra.

A vele szem­ben intéz­ke­dő körlet-felügyelő az elítél­te­ket elte­rel­te a zárka ajta­já­tól, miköz­ben több­ször fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat arra, hogy fejez­ze be az őrjön­gést és ron­gá­lást, a vád­lott azon­ban nem enge­del­mes­ke­dett, végül lesza­kí­tot­ta a mos­dó­kagy­lót. Ezután a kb. 10-15 kg súlyú kerá­mia mos­dó­kagy­lót fej­ma­gas­ság­ban az ajtó­ban álló bv. őrmes­ter felé dobta, ami azon­ban az őrt nem talál­ta el, az még a leve­gő­ben az egyik elítélt fel­emelt kezé­be ütkö­zött, majd a föld­re esett és darab­ja­i­ra tört.

A vád­lot­tat ezután az őrök megbilincselték.

Pár nap­pal később, 2016. decem­ber 31-én nap­pal a vád­lott – koráb­bi agresszív maga­tar­tá­sa, illet­ve orvo­si vizs­gá­la­tok miatt – a bv. inté­zet egész­ség­ügyi váró­já­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor ismét agresszív lett, dühön­gött és az ajtót rugdosta.

Az őrök közül ket­ten - egyi­kük az álta­la koráb­ban is meg­tá­ma­dott körlet-felügyelő - bemen­tek a váró­he­lyi­ség­be. A férfi az őrök fel­szó­lí­tá­sá­ra az ajtó­nak hát­tal, arc­cal a szem­köz­ti fal felé for­dult, mind­két kezét a falra támasztva.

Az őrök a vád­lott taka­rá­sa miatt nem lát­ták, hogy az előt­te lévő abla­kot koráb­ban betör­te. Ami­kor a vád­lott azt látta, hogy a hátul­ról köze­lí­tő őr kar­tá­vol­sá­gon belül­re ért, fel­ka­pott egy tenyér­nyi nagy­sá­gú üveg­da­ra­bot, hir­te­len meg­for­dult, és a kezé­ben lévő üveg­da­rab­bal kaszá­ló moz­du­lat­tal az őr nyaka felé vágott. Az üveg­da­rab­ra olyan erő­vel szo­rí­tott rá, hogy köz­ben a saját kezét is megvágta.

Az őr ész­lel­te a táma­dást, és gyor­san rea­gált, hát­ra­lé­pett, ami­nek köszön­he­tő­en a vád­lott az üveg­da­rab­bal nem érte el a nya­kát. A táma­dás alkal­mas volt élet­ve­szélyt okozó sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra, az csak azért nem követ­ke­zett be, mert a sér­tett­nek sike­rült a táma­dás elől kitérnie.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. Ese­té­ben a tör­vény sze­rint kiszab­ha­tó fegy­ház­bün­te­tés a húsz évet is meghaladhatja.