Főoldal » Hírek » Bosszúból étolajat öntött a lábtörlő alá a vádlott egy gyerekotthonban - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye -fotókkal

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és aljas indok­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség azzal a 17 éves lánnyal szem­ben, aki egy Somogy megyei gyer­mek­ott­hon­ban úgy állt bosszút az intéz­mény­ve­ze­tőn, hogy az iro­dá­ja ajta­ja elé étke­zé­si ola­jat öntött, amin a sér­tett elcsú­szott és meg­ütöt­te magát.

A vád­irat sze­rint a már több éve az inté­zet­ben lakó vád­lott azért hara­gu­dott az ott­hon veze­tő­jé­re, mert barát­ját egy másik gyer­mek­ott­hon­ba helyez­tet­te át.

A lány 2019 októ­be­ré­nek végén – amely napon a fiút tény­le­ge­sen átszál­lí­tot­ták – félig meg­töl­tött egy bög­rét étolaj­jal, majd azzal a sér­tett iro­dá­já­hoz ment. A vád­lott az iroda ajta­já­nál a bögre tar­tal­mát sérü­lés oko­zá­si szán­dék­kal a láb­tör­lő alá öntöt­te, majd azt úgy iga­zí­tot­ta meg, hogy ne lát­szód­jon az alat­ta lévő csú­szós folya­dék.

A sér­tett az olaj kiön­té­se után rövid időn belül hasz­nál­ta iro­dá­ját és ami­kor onnan kife­lé jött, kicsú­szott lába alól a láb­tör­lő és a jobb olda­lá­ra esett. Az intéz­mény­ve­ze­tő az esés követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fia­tal­ko­rú­ak fog­há­zá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel.