Főoldal » Archív » Bosszúból felakasztotta az őt meglopó gyermekkori barátját

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy har­minc­nyolc éves kis­kun­ha­la­si férfi ellen, aki 2016 júni­u­sá­ban bosszú­ból leütöt­te, majd egy vas­áll­vány­ra fel­akasz­tot­ta gyer­mek­ko­ri barát­ját, aki koráb­ban meg­lop­ta őt.

A vád sze­rint a vád­lott és a sér­tett gyer­mek­ko­ruk óta bará­tok vol­tak, rend­sze­re­sen össze­jár­tak. 2015 decem­ber végén azon­ban a sér­tett a vád­lott és szü­lei kis­kun­ha­la­si házá­nak gará­zsá­ból a távol­lé­tük­ben szer­szá­mo­kat és üzem­anya­got lopott több, mint 50.000 forint érték­ben, majd elad­ta azo­kat egy közös isme­rő­sük­nek. A vád­lott meg­tud­ta, hogy a gyer­mek­ko­ri barát lopta meg őket, ami miatt a tol­vajt a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság el is ítélte.

A vád­lott a lopás miatt nagyon meg­ha­ra­gu­dott a sér­tett­re, isme­rő­sök előtt han­goz­tat­ta, hogy ezért meg fogja lec­kéz­tet­ni. 2016. júni­us 21-én éjsza­ka el is ment a sér­tett kis­kun­ha­la­si tanyá­já­ra, a sötét­ség leple alatt a zárat­lan kert­ka­pun keresz­tül ész­re­vét­le­nül bement az ingat­lan udva­rá­ra, és a kerti zuhany­zó hordó elhe­lye­zé­sé­re szol­gá­ló vas­áll­vány­hoz ment. Az áll­vány­ra fel­kö­tö­zött egy elekt­ro­mos veze­té­ket, amit a hely­szí­nen talált. A veze­ték­re egy csú­szó­hur­kot kötött, majd az udva­ron elrej­tőz­ve várta a sértettet.

Ami­kor a haza­ér­ke­ző sér­tett a ház­ból kilé­pett a vilá­gí­tás nél­kü­li udvar­ra, a les­ben álló vád­lott egy érdes fel­szí­nű tárggyal hátul­ról leütöt­te, ami­től a sér­tett elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. Ezután a vád­lott az esz­mé­let­len fér­fit a vas­áll­vány­hoz von­szol­ta és a hur­kot a nya­ká­ra rög­zí­tet­te és fel­akasz­tot­ta úgy, hogy a sér­tett lábai leér­tek a talaj­ra. Ezzel a vád­lott azt a lát­sza­tot kel­tet­te, mint­ha a sér­tett öngyil­kos­sá­got kísé­relt volna meg. Mind­ezek után a vád­lott elment a hely­szín­ről, bele­nyu­god­va abba, hogy az akasz­tás miatt az esz­mé­let­len sér­tett meghalhat.

Rövid idő múlva az élet­tár­sa ész­re­vet­te a fel­akasz­tott sér­tet­tet, levág­ta a hurok­ról és érte­sí­tet­te a men­tő­ket. A hely­szín­re érke­ző men­tő­sök a fér­fit újra­élesz­tet­ték, majd kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. Az akasz­tás miatt a sér­tett kli­ni­kai halál álla­po­tá­ba került. A tény­le­ges, bio­ló­gi­ai halál elke­rü­lé­se csak a gyors orvo­si segít­ség­nyúj­tás­nak volt köszön­he­tő, ennek hiá­nyá­ban a fel­akasz­tott sér­tett ful­la­dás, agy­bé­nu­lás miatt meg­halt volna.

A 2019 janu­ár­já­ban elfo­gott, letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.