Főoldal » Hírek » Bosszút akart állni a hatóságok tagjain - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő ügy­ben vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki bosszú­ból a vele szem­ben eljá­ró ható­sá­gok tag­ja­it meg akar­ta ölni. 

A vád sze­rint a men­tá­lis prob­lé­mák­kal küzdő, sze­mé­lyi­ség­za­var­ban szen­ve­dő, rend­sze­res kábí­tó­szer fogyasz­tó vád­lott­ban az a meg­győ­ző­dés ala­kult ki, hogy a vele szem­ben eljá­ró ható­sá­gok tag­jai meg akar­ják fosz­ta­ni a vagyo­ná­tól, ezért elha­tá­roz­ta, hogy a bíró­kon, ügyé­sze­ken, rend­őrö­kön és a gyám­ügye­se­ken bosszút áll.

Emi­att a férfi 2021. júli­us 23-át meg­elő­ző hetek­ben arra vál­lal­ko­zott, hogy a hiva­tás­ren­dek tag­jai közül több embert megöl. A szán­dé­kát több­ször közöl­te a párt­fo­gó­já­val, elmond­ta neki azt is, hogy lőfegy­vert, lősze­re­ket vásá­rolt, és ezzel fel akar­ja hívni a köz­vé­le­mény figyel­mét arra, hogy a bíró­ság sen­kit ne helyez­zen gyám­ság alá.

Az elkö­ve­tő az édes­any­ját is meg­ölés­sel fenye­get­te, továb­bá az őt elő­ál­lí­tó rend­őrök jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert, úgy­ne­ve­zett kris­tályt talál­tak a ruházatában.

A főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben. A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.