Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bosszút állt a megelőzött autós - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki egy köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ció miatt támadt a másik gépkocsivezetőre. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2022 augusz­tu­sá­ban, Szi­get­vár irá­nyá­ból köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val Pécs felé, ami­kor egy teher­gép­ko­csi meg­előz­te. Az elő­zést köve­tő­en a teher­au­tó köz­vet­le­nül a vád­lott által veze­tett gép­ko­csi elé tért vissza, emi­att a vád­lott­nak fékez­nie kel­lett, mely­től ide­ges lett. Az elő­zést köve­tő­en a férfi végig a teher­gép­ko­csi mögött haladt, majd miu­tán Pécs­re értek, a vád­lott meg­előz­te az előt­te hala­dó autót és rend­őr­lám­pa piros jel­zé­sé­nél megálltak.

A vád­lott a meg­ál­lást köve­tő­en kiszállt a gép­ko­csi­já­ból és han­go­san szit­ko­zód­va oda­lé­pett a teher­gép­ko­csi első ajta­já­hoz, ahol miköz­ben szá­mon kérte a gép­ko­csi­ve­ze­tőt a veze­té­se miatt, beha­jolt a teher­au­tó lehú­zott abla­kán és két kéz­zel meg­ütöt­te a sér­tett arcát.

A garáz­da férfi cse­lek­mé­nyé­nek a hely­szín köze­lé­ben tar­tóz­ko­dó rend­őrök vetet­tek véget, akik oda­men­tek a vád­lott­hoz és fel­szó­lí­tot­ták, hogy fejez­ze be.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a garáz­da­ság vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.