Főoldal » Archív » Bottal ütötte le az 15 éves utast a buszmegállóban, majd elvette a telefonját – Vádemelés a 2018. novemberi budapesti Ferihegyi úti rablás ügyében - Videóval és fotókkal

A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 20 éves – jelen­leg is az ügy miatt letar­tóz­ta­tás­ban lévő -  gödöl­lői férfi ellen, aki bot­tal ütöt­te le tavaly ősszel fia­tal­ko­rú áldo­za­tát, majd  elvet­te 35 ezer Ft érté­kű mobil­te­le­fon­ját is.

A vád­irat sze­rint 2018. novem­ber 23-án az esti órák­ban az erő­sen ittas és gyógy­szer hatá­sa alatt is álló bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott egy 140 cm hosszú­sá­gú kihe­gye­zett faka­ró­val ütöt­te le hátul­ról a padon ülő sér­tet­tet, aki a Buda­pest XVII. Kerü­let, Feri­he­gyi út 40. szám alat­ti 98-as járat meg­ál­ló­já­ban a tele­fon­ját nézve várt a busz­ra és éppen édes­any­já­nak írt üze­ne­tet.

A tar­kó­ján repesz­tett seb­zést és enyhe agy­ráz­kó­dást elszen­ve­dő sér­tett fia­tal­em­ber­hez az utcán tar­tóz­ko­dók hív­tak men­tőt és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get.

A nyo­mo­zás során kiren­delt igaz­ság­ügyi orvos szak­ér­tői véle­mény sze­rint csak a vélet­le­nen múlt, hogy a fiú­nak súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se nem kelet­ke­zett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­ira­tá­ban - a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok miatt - 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­mé­nyek elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se és a tár­gya­lás jogá­ról lemon­dás ese­té­re 7 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés  és 7 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lott­ra a  Fővá­ro­si Tör­vény­szék­nél.

Az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy az eljá­rás­ban a bíró­ság a 15 éves sér­tet­tet az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei sze­rint külön­le­ges bánás­mó­dot igény­lő tanú­ként kezel­je.

A nyo­mo­zás során lefog­lalt, az eset­ről készí­tett kame­ra­fel­vé­tel itt érhe­tő el:

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.