Főoldal » Hírek » Bozótvágóval támadt haragosára a siroki férfi – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A nyílt utcán lezaj­lott konf­lik­tus követ­kez­té­ben a meg­tá­ma­dott sér­tett élete is veszély­ben for­gott, ezért a Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.

A vád­irat leír­ja, hogy a vád­lott a sér­tett csa­lád­já­val szem­közt lakott a falu­ban, így gyak­ran talál­koz­tak egy­más­sal. A ket­te­jük közöt­ti viszony azon­ban nem volt fel­hőt­len, mivel a közép­ko­rú sér­tett rossz néven vette, hogy a nála vala­mi­vel fia­ta­labb vád­lott gyak­ran látja ven­dé­gül magá­nál a nevelt lányát, aki­vel bará­ti viszony­ban vol­tak, és gyak­ran beszélgettek.

A ter­helt laká­sán ilyen beszél­ge­tés zaj­lott 2022. május 24-én este, melyet a lány neve­lő­ap­já­nak meg­je­le­né­se sza­kí­tott félbe. A férfi haza­pa­ran­csol­ta nevelt gyer­me­két, ami­nek kap­csán han­gos vesze­ke­dés­re került sor az ott­ho­nuk­ban. A vita azzal vég­ző­dött, hogy a sér­tett fel­dúl­tan elhagy­ta a házat. Ami­kor kiért az utcá­ra, meg­lát­ta a kapu­já­ban álló vád­lot­tat, és oda is szólt neki, hogy „el fogja intéz­ni” őt. A meg­szó­lí­tott ekkor támadt rá a kezé­ben tar­tott, 52 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bozót­vá­gó kés­sel, amit ”most meg­dög­lesz” fel­ki­ál­tás­sal a feje fölé emelt, majd lesúj­tott a vele szem­ben álló ember feje irá­nyá­ba. A sér­tett véde­ke­zé­sül fel­emel­te a jobb kar­ját, így azt érte a csa­pás. A két férfi között ezután dula­ko­dás kez­dő­dött, mely­nek a ház­ból kisza­la­dó roko­nok köz­be­lé­pé­se vetett véget.

A sér­tett kór­ház­ba került, ahol meg­fe­le­lő orvo­si ellá­tás­ban részesült.

A bozót­vá­gó­val rámért ütés a férfi jobb alkar­ján oko­zott mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ma­ra­dá­sá­val gyó­gyu­ló sérü­lést. Az esz­köz és a táma­dás alkal­mas volt akár az élet kiol­tá­sá­ra is, ami a sér­tett véde­ke­zé­se miatt nem követ­ke­zett be.

A vád­irat­ban a főügyész­ség arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a tör­vény­szék az elő­ké­szí­tő ülé­sen három év nyolc hónap bör­tönt, vala­mint négy év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki a beis­me­rés­ben lévő vád­lot­tal szem­ben, emel­lett koboz­za el a lefog­lalt bozót­vá­gó kést.

A fotón az elkö­ve­tés esz­kö­ze látható.

Az elkövetés eszköze, a bozótvágó