Főoldal » Hírek » Brutális garázdaság egy kecskeméti áruház parkolójában - videóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 már­ci­u­sá­ban egy kecs­ke­mé­ti áru­ház par­ko­ló­já­ban vas­cső­vel meg­ütött és kés­sel meg­szúrt egy fér­fit, neki­haj­tott az autó­já­nak, de még be is akar­ta szo­rí­ta­ni a saját és a sér­tett autó­ja közé.

A vád­irat sze­rint a vád­lott fél­té­keny­ség miatt harag­ban volt az ügy sér­tett­jé­vel. 2021. már­ci­us 17-én reg­gel a két férfi egy kecs­ke­mé­ti áru­ház par­ko­ló­já­ban talál­ko­zott, ahova mind­ket­ten autó­val érkeztek.

A vád­lott nyom­ban kiszállt az autó­já­ból és a sér­tett gép­ko­csi­já­hoz lépve a lehú­zott ablak­üve­gen keresz­tül több­ször meg­ütöt­te a veze­tő­ülés­ben helyet fog­la­ló sér­tet­tet, majd vissza­ült a saját autó­já­ba. Ekkor a sér­tett is kiszállt, a kezé­ben egy rövid base­ball­ütő­vel. A vád­lott elin­dult a gép­ko­csi­já­val, majd a sér­tett gép­ko­csi­ját kör­be­au­tóz­va meg­pró­bál­ta az autó­ja mel­lett álló sér­tet­tet oda­szo­rí­ta­ni a saját és a sér­tett gép­ko­csi­ja közé. A sér­tett­nek azon­ban sike­rült ezt elkerülni.

A sér­tett ezután vissza­ült gép­ko­csi­ja veze­tő ülé­sé­be, a vád­lott pedig egy rövid kör meg­té­te­le után neki­haj­tott a sér­tett autó­já­nak. Az ütkö­zés után a vád­lott ismét kiszállt a gép­ko­csi­já­ból és a cso­mag­tar­tó­ból kivett egy vas­csö­vet. Oda­ro­hant a sér­tett autó­já­hoz és a sér­tet­tet a nyi­tott ajtón keresz­tül a vas­cső­vel leg­alább tíz­szer meg­ütöt­te, majd egy kés­sel meg­szúr­ta a combját.

A sér­tett­nek ekkor sike­rült ellök­nie a gép­ko­csi­já­tól a vád­lot­tat, majd az autó­ból kiszáll­va a base­ball­ütő­vel a vád­lott hátá­ra és vál­lá­ra ütött három­szor. A vád­lott a vas­cső­vel több­ször a sér­tett feje felé ütött, aki vissza­me­ne­kült a gép­ko­csi­já­ba. A vád­lott ezután elhaj­tott a hely­szín­ről. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de súlyo­sabb sérü­lé­sek is kiala­kul­hat­tak volna.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­tén kívül súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A bűn­cse­lek­ményt az áru­ház biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette:

https://www.facebook.com/watch/?v=587327049059348