Főoldal » Hírek » Brutális módon halálra verték a sértettet – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két férfi ellen, akik halál­ra ver­ték a sér­tet­tet. Har­ma­dik tár­suk ellen segít­ség­nyúj­tás halált okozó elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te a vád, mert tudo­má­sa volt tár­sai cse­lek­mé­nyé­ről, még­sem nyúj­tott segít­sé­get a sérült férfinak.

A vád­irat sze­rint a két fia­ta­labb vád­lott és a sér­tett ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott. Lak­ha­tá­suk hiá­nyá­ban egy isme­rő­sük meg­en­ged­te, hogy nála lak­ja­nak a haj­dú­ná­ná­si ingat­lan­ban. Az idő­sebb vád­lott az egyik fia­ta­labb elkö­ve­tő édes­ap­ja, aki csak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban tar­tóz­ko­dott  haj­dú­ná­ná­si házban.

2022. júni­us 8-án, dél­után a fér­fi­ak közö­sen ita­loz­tak, mely­nek során a sér­tett és az idő­sebb vád­lott között vita támadt. Ezen a két fia­ta­labb elkö­ve­tő fel­dü­hö­dött és a sér­tet­tet egy­szer tenyér­rel mind­ket­ten arcon ütötte.

Más­nap reg­gel tovább ita­loz­tak, és az alko­hol hatá­sá­ra a sér­tett köte­ke­dő­vé vált, majd este ismé­tel­ten össze­szó­lal­ko­zott az idő­sebb vád­lot­tal, aki arra nem rea­gált, azon­ban a két fia­ta­labb férfi ezt nem hagy­ta annyi­ban. Rátá­mad­tak a sér­tett­re és több órán keresz­tül, kisebb meg­sza­kí­tá­sok­kal letört faág­gal, vas­cső­vel fel­mo­só­rúd­dal ver­ték, és rug­dos­ták. A sér­tett bru­tá­lis bán­tal­ma­zá­sa alatt a fia­ta­labb vád­lott édes­ap­ja jelen volt, azon­ban nem tett sem­mit a verés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében.

A sér­tett olyan súlyos belső sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr- főka­pi­tány­ság nyomozott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő két fia­ta­labb férfi ellen társ­tet­tes­ként, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, míg a sza­bad­lá­bon lévő tár­suk ellen segít­ség­nyúj­tás halált okozó elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vár­me­gyei főügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék a két fia­ta­labb vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg a har­ma­dik elkö­ve­tőt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.