Főoldal » Archív » Brutálisan megvert két vendéget a kocsmában

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 25 éves tak­ta­ke­né­zi fér­fi­val szem­ben, aki még 2015 év júni­u­sá­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en, egy cso­ba­ji kocs­má­ban ittas álla­pot­ban, szo­kat­lan agresszi­vi­tás­sal bán­tal­ma­zott két másik ven­dé­get .

A vád­lott az uno­ka­test­vé­ré­vel tért be a kocs­má­ba, ahol egé­szen zár­órá­ig ita­loz­tak, majd a zárást köve­tő­en leül­tek beszél­get­ni az ital­bolt tera­szá­nak lép­cső­jé­re, köz­vet­le­nül két másik férfi – a későb­bi sér­tet­tek - mellé. A vád­lott beszél­ge­tés köz­ben vitá­ba keve­re­dett az egyik sér­tet­tel, majd fel­állt és mind­két fér­fit bán­tal­maz­ni kezd­te oly módon, hogy mind­ket­te­jük fejét ököl­lel több­ször nagy erő­vel meg­ütöt­te, a hátu­kat rug­dos­ta mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tet­tek a föld­re kerül­tek. A vád­lott - akit uno­ka­test­vé­re sem tudott meg­fé­kez­ni - a föl­dön fekvő sér­tet­te­ket tovább ütle­gel­te, bru­ta­li­tá­sá­ra jel­lem­ző ,hogy egyi­kük fejét a föld­höz verte, majd addig ütöt­te amíg a sér­tett az esz­mé­le­tét vesztette.

A vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a sér­tet­tek egyi­ke, töb­bek között a kopo­nya töré­sé­vel és agy­zú­zó­dás­sal járó élet­ve­szé­lyes sérü­lést, míg mási­kuk nyolc napon túl gyó­gyu­ló bor­da­tö­rést és mell­kas­fa­li zúzó­dást szenvedett.

A megyei főügyész­ség az egyéb­ként bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Tör­vény­szék­nek. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén, 2-11 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re számíthat.

Mis­kolc, 2016. szep­tem­ber 23. napján

dr. Mis­kol­ci László

főügyész

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye