Főoldal » Archív » Brutálisan megverték, majd kirabolták az idős házaspárt Tatán – a férfi később belehalt a sérüléseibe. FOTÓKKAL!

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség több ember sérel­mé­re, nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a négy fér­fi­vel szem­ben, akik feszí­tő­vas­sal, vala­mint ököl­lel bán­tal­maz­ták a sér­tet­te­ket, majd kira­bol­ták őket.

A 76 éves férfi és 70 éves fele­sé­ge egy tatai csa­lá­di ház­ban lakott, nekik az egyik elkö­ve­tő 2010-ben fát érté­ke­sí­tett. Az idős férfi a kony­há­ban fize­tett, így a vád­lott ekkor meg­fi­gyel­te, hogy a sér­tet­tek lemez­ka­zet­tá­ban tart­ják a pénzt.

Ez a férfi 2015 decem­be­ré­ben Mis­kol­con össze­ta­lál­ko­zott az isme­rő­sé­vel, aki meg­kér­dez­te tőle, hogy tud-e olyan helyet, ahon­nan pénzt lehet sze­rez­ni. Ekkor a fér­fi­nek eszé­be jutott, hogy öt évvel koráb­ban a sér­tet­tek házá­ban látott kész­pénzt. Később a fér­fi­ak ismét talál­koz­tak, ekkor már továb­bi két bűn­tár­suk is jelen volt, akik­kel meg­be­szél­ték, hogy a sér­tet­tek pén­zét meg­szer­zik. A fér­fi­ak 2015. decem­ber 7. nap­ján, a haj­na­li órák­ban érkez­tek Tatá­ra, ahol a tipp­adó meg­mu­tat­ta a házat, és még egy­szer elma­gya­ráz­ta a tár­sa­i­nak, hogy hol talál­ják a pénz­ka­zet­tát, majd a közel­ben vára­ko­zott. A három elkö­ve­tő a kerí­té­sen átmá­szott, az arcuk­ra masz­kot húz­tak, majd egyi­kük az 56 cm hosszú feszí­tő­vas­sal az abla­kot kife­szí­tet­te, de az bere­pedt, így az idős férfi fel­éb­redt, és a bejá­ra­ti ajtót kinyi­tot­ta. Ekkor mind­hár­man rátá­mad­tak, a kony­há­ba lök­ték, feszí­tő­vas­sal ütle­gel­ték, test­szer­te hossza­san rug­dos­ták, ütöt­ték. Ekkor meg­je­lent az idős asszony, akit ket­ten több alka­lom­mal, ököl­lel az arcán meg­ütöt­tek. A fér­fi­ak elvet­ték a sér­tet­tek éksze­re­it, és a lemez­ka­zet­tá­ban lévő pénzt, össze­sen 660.676 forint érték­ben, majd nej­lon­ha­ris­nyá­val meg­kö­töz­ték a házas­párt, össze­tör­ték a mobil­te­le­fo­no­kat, hogy a sér­tet­tek ne tud­ja­nak rend­őrt hívni, végül a bejá­ra­ti ajtót kívül­ről bezár­ták.

Az idős férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en meg­halt. Az asszony mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző szem­sé­rü­lést szen­ve­dett.

A főügyész­ség három fér­fi­vel szem­ben tény­le­ge­sen élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, míg a tipp­adó­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.