Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Budapestre utazott szerelméhez, miközben otthon bűnügyi felügyelet alatt állt-fogolyszökés vétsége miatt vádat emeltek ellene- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a vele szem­ben elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­let­tel nem törőd­ve hagy­ta el vissza­té­rő­en lakhelyét.

A vád­irat sze­rint a fér­fit egy elle­ne folyó eljá­rás­ban őri­zet­be vet­ték, majd 2020. augusz­tus 12-én a bíró­ság bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el. Ugyan­ak­kor nyom­kö­ve­tő esz­köz alkal­ma­zá­sát nem írták elő, csak a helyi rend­őrök­nek kel­lett időn­ként ellen­őriz­ni, hogy ott­ho­ná­ban tartózkodik-e.

Ezt kihasz­nál­va – az ellen­őr­zé­sek között – a férfi több­ször is elhagy­ta a bíró­ság által szá­má­ra kije­lölt tápió­szent­már­to­ni ingatlant.

Az egyik ilyen alka­lom­mal azon­ban nem ért idő­ben haza és őt a rend­őrök nem talál­ták ott­hon. Kide­rült, hogy éppen volt barát­nő­jé­vel sze­ret­te volna újra­kez­de­ni a kap­cso­la­tát Budapesten.

Az elkö­ve­tőt Buda­pes­ten, a Kőbánya-Kispest vas­út­ál­lo­má­son talál­ták végül meg, ahol meg­pró­bál­ták a rend­őrök elfog­ni, de a férfi a vas­úti síne­ken átsza­lad­va meg­kí­sé­relt elme­ne­kül­ni. Végül, rövid üldö­zés után sike­rült még a pálya­ud­var terü­le­tén elkapni.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen, aki elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban várja a dön­tést az ügyben.