Főoldal » Hírek » Bűncselekménysorozat éjszaka – rendőrségi videóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben. Egyi­kük egyet­len éjsza­ka hét bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, míg társa egy teher­gép­ko­csi elvé­te­lé­ben segí­tett neki.

A 24 éves vád­lott 2021. janu­ár 22-én, az isme­rő­se berek­bö­ször­mé­nyi ott­ho­ná­ban kihasz­nál­ta, hogy a házi­gaz­da beszél­ge­tett, és ellop­ta a 20.000 forint érté­kű cent­ri­fu­gát. A készü­lé­ket egy isme­rő­sé­hez vitte, aki azt nem vette meg. Amíg itt tar­tóz­ko­dott, a ház­ból ello­pott két mobil­te­le­font. Az egyik készü­lék hiá­nyát idő­ben ész­re­vet­ték, így azt a férfi vissza­ad­ta. Az ello­pott cent­ri­fu­gát és a másik mobil­te­le­font a rend­őr­ség meg­ta­lál­ta és vissza­ad­ta a tulajdonosainak.

Az ittas és jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­ző férfi néhány órá­val később meg­kér­te idő­sebb tár­sát, hogy vigye át Komá­di­ba. A fia­ta­labb valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy köl­csön­ad­ták neki a teher­gép­ko­csit, ezért elin­dul­tak. Útköz­ben a fia­tal elmond­ta, hogy nem kapott enge­délyt a hasz­ná­lat­ra. A sofőr ekkor meg­állt és kiszállt, míg a fia­tal férfi átült a veze­tő­ülés­be, de nem tudta sebes­ség­be tenni a jár­mű­vet. Ekkor az idő­sebb férfi segí­tett a sebes­ség­vál­tó keze­lé­sé­ben, ezál­tal köz­re­mű­kö­dött a teher­gép­ko­csi elvételében.

A férfi a teher­au­tó­val közel öt kilo­mé­tert tett meg, ami­kor egy kanyar­ban kisod­ró­dott és az árok falá­nak ütkö­zött. Ezt köve­tő­en magá­hoz vett egy tás­kát, kész­pénzt és szer­szá­mo­kat. A jármű tulaj­do­no­sá­nak 350.000 forint ron­gá­lá­si, míg az ingó­sá­gok tulaj­do­no­sa­i­nak több mint 100.000 forint lopá­si kárt oko­zott, ami nem térült meg.

A férfi később Magyar­ho­mo­rog tele­pü­lé­sen fel­fi­gyelt egy ház előtt par­ko­ló autó­ra, ami­ben szin­tén benne volt az indí­tó­kulcs. Elin­dult, de a rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták, így a sér­tett a gép­jár­mű­vet sérü­lés­men­te­sen vissza­kap­ta. A fér­fi­val szem­ben ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt külön bün­te­tő­el­já­rás, a továb­bi jog­sér­té­sek miatt pedig sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a külö­nös vissza­eső fia­ta­labb fér­fi­val szem­ben 2 rend­be­li jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és továb­bi 5 rend­be­li minő­sí­tett lopás bűn­tet­te és vét­sé­ge, míg a több­szö­rös vissza­eső tár­sá­val szem­ben bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járásbíróságon.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a sér­tet­tek pol­gá­ri jogi igé­nyé­nek adjon helyt a bíróság.

A nyo­mo­zó Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által készí­tett videó itt tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-ejszaka-alatt-ket-autot-kotott-el-orizetbe