Főoldal » Archív » Bűnöző életmódot folytatott az életfogytiglani büntetésből feltételesen szabadult vádlott

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség a bíró­ság­ra rövid­del egy­mást köve­tő­en benyúj­tott két vád­ira­tá­ban össze­sen négy férfi fele­lős­ség­re voná­sá­ra tett indít­ványt, akik közül ket­ten, apa és fia letar­tóz­ta­tás­ban, míg továb­bi két tár­suk sza­bad­lá­bon várja a tárgyalást.

Az egyik vád­irat sze­rint a 45 éves I. rendű vád­lott - akit 2014-ben húsz év után bocsá­tot­tak fel­té­te­les sza­bad­ság­ra  élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből - 2016 nya­rán a fiá­val, a II. rendű vád­lot­tal közö­sen rávett egy 15 éves, még kis­ko­rú, vala­mint egy 31 éves nőt arra, hogy Gyön­gyö­sön pros­ti­tu­ált­ként nekik dol­goz­za­nak, kitart­sák őket. A nők sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sa­it inter­ne­tes olda­la­kon hir­det­ték, a tari­fá­ju­kat 5000 és 15.000 Ft közöt­ti összeg­ben hatá­roz­ták meg, miál­tal több mil­lió forint bevé­tel­re tet­tek szert, ami­nek egy részét arany­ba, és új pszi­cho­ak­tív anyag vásár­lá­sá­ba fek­tet­ték. Ez utób­bit 2017 októ­be­ré­ig 0,2 gram­mos kisze­re­lés­ben, pak­kon­ként árulták.

Az anyag terí­té­sé­ben egy olyan férfi is segí­tett nekik, aki­nek a sérel­mé­re később - a bíró­ság­ra benyúj­tott másik vád­irat sze­rint - súlyos bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­tek el vád­lott tár­sa­ik­kal együtt. Ennek az ügy­nek a sér­tett­je a füg­gő­ség kiala­kí­tá­sa érde­ké­ben hitel­be is kapott dro­got az I. rendű, és a II. rendű vád­lot­tak­tól, míg végül, rászok­va a szer­re tar­to­zá­si spi­rál­ba került. A két vád­lott ettől kezd­ve folya­ma­tos pszi­chés ter­ror alatt tar­tot­ta a fér­fit, miköz­ben önké­nye­sen tar­to­zá­sá­nak a több­szö­rö­sét köve­tel­tek rajta. Meg­tör­tént, hogy a négy ter­helt egy Gyön­gyös­höz köze­li sző­lő­be vitte a sér­tet­tet, ahol azért, hogy meg­lec­kéz­tes­sék három­ne­gyed órán át zsá­kot húzva a fejé­re, halál­lal és cson­kí­tás­sal fenye­get­ték, kés­sel szur­kál­ták, egyéb módon, kegyet­le­nül bán­tal­maz­ták. A sér­tett hosszan tartó sanyar­ga­tá­sá­nak és szen­ve­dé­se­i­nek végül a két vád­lott őri­zet­be véte­le vetett véget. Az egyi­kük­nél az ekkor tar­tott ház­ku­ta­tás során egy átala­kí­tott revol­vert is talál­tak, amely­nek tar­tá­sá­ra nem volt engedélye.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség az apát ez alap­ján lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel, őt és a fiát - mint társ­tet­te­se­ket - rész­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­té­vel, kitar­tott­ság bűn­tet­té­vel, gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel, és a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. Két tár­suk­kal szem­ben zsa­ro­lás bűn­tet­te és minő­sí­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te a vád. Az ügyész­ség főbün­te­té­sül mind a négy vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés  kisza­bá­sá­ra tett indítványt.