Főoldal » Hírek » Bűnözők kivégzésével fenyegetőzött egy bajai férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 júni­u­sá­ban, Baján, itta­san fel­hív­ta a TEK ügye­le­tét és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy fegy­ve­re­ket fog besze­rez­ni, amik­kel bűnö­ző­ket fog ölni.

A vád­irat sze­rint a bajai férfi 2021. júni­us 20-án, dél­után, ittas álla­pot­ban fel­hív­ta a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont ügye­le­tét az álta­la hasz­nált mobil­te­le­fon­ról. A több mint ötper­ces hívás során olyan kije­len­té­se­ket tett, ame­lyek­kel valót­la­nul köz­ve­széllyel járó ese­mé­nyek bekö­vet­ke­zé­sé­vel fenye­ge­tett. A férfi a disz­pé­cser­rel egye­bek mel­lett közöl­te, hogy pén­zért fegy­ve­re­ket fog besze­rez­ni, és azok­kal kivég­zé­se­ket fog ren­dez­ni. Azzal fenye­ge­tő­zött, hogy drog­fo­gyasz­tó­kat és más bűnö­ző­ket fog „elren­dez­ni”, leszá­mol velük.

Azt is közöl­te, hogy ha nem tar­tóz­tat­ják le, akkor „min­den­re támad, ami mellé jön”, bűnö­ző­ket fog elpusz­tí­ta­ni, illet­ve a bűnö­zők csa­lád­tag­ja­it is fenyegette.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő fér­fi­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.