Főoldal » Hírek » Bűnszervezetben árulták a kábítószert - rendőrségi videóval, fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­irat sze­rint egy 49 éves férfi 2018-ban egy olyan, ismerősi-családi kap­cso­la­to­kon ala­pu­ló bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre, amely koka­in keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott Buda­pest terü­le­tén. Elfo­gá­suk­kor a nyo­mo­zók mint­egy 17 mil­lió forint kész­pénzt, vala­mint továb­bi nagy érté­kű valutát-, illet­ve vagyon­tár­gya­kat is lefoglaltak.

A vád­irat sze­rint a leg­ké­sőbb 2018. év ele­jén lét­re­ho­zott bűn­szer­ve­zet műkö­dé­sét a 49 éves férfi irá­nyí­tot­ta, ő intéz­te a koka­in beszer­zé­sét és koor­di­nál­ta az érté­ke­sí­tést is.

A beszer­zett kábí­tó­szert meg­bí­zott­ja és bűn­tár­sa, egy 38 éves férfi vette át és szál­lí­tot­ta a táro­lá­si helyé­re, amely­nek cél­já­ból egy XV. kerü­le­ti ingat­lant bérelt. A bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­já­nak inst­ruk­ci­ói alap­ján a 38 éves férfi itt végez­te a koka­in por­ci­ó­zá­sát, cso­ma­go­lá­sát, majd a tovább­ér­té­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­szert is túl­nyo­mó­részt itt adta át az érté­ke­sí­tés­ben részt vevő továb­bi bűntársaknak.

A vád­lot­tak a lebu­kás elke­rü­lé­se érde­ké­ben nagy­fo­kú kons­pi­rá­ci­ó­ra töre­ked­tek, ennek érde­ké­ben vagy sze­mé­lye­sen, vagy külön erre a célra hasz­nált mobil­te­le­fo­no­kon, vala­mint egy­más között kiala­kí­tott nyel­ve­ze­ten egyez­tet­tek.  A bevé­tel­lel a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja felé kel­lett elszámolniuk.

A rak­tá­ro­zás­sal és a tovább­ér­té­ke­sí­tés szer­ve­zé­sé­vel is meg­bí­zott 38 éves vád­lott saját maga is érté­ke­sí­tet­te a kábí­tó­szert. A vád sze­rint 2018. feb­ru­ár és 2019. feb­ru­ár között leg­ke­ve­sebb 180 eset­ben érté­ke­sí­tett koka­int a leg­alább 45 főből álló vevő­kö­re részé­re, alkal­man­ként 0,5 és 7 gramm közöt­ti mennyi­ség­ben. Tevé­keny­sé­gé­ben a fele­sé­ge is segí­tet­te őt, aki alkal­man­ként helyet­te­sí­tet­te, vagy pél­dá­ul a vevők meg­ren­de­lé­sét felvette.

A bűn­szer­ve­zet­nek az irá­nyí­tó­ján, 38 éves bűn­tár­sán és annak fele­sé­gén kívül a vád sze­rint még továb­bi 5 tagja volt, akik a kábí­tó­szer tovább­ér­té­ke­sí­té­sé­ben működ­tek közre. Az ügy 9. vád­lott­ja egy kis­ke­res­ke­dő, aki a bűn­szer­ve­zet­től meg­szer­zett kábí­tó­szert túl­nyo­mó­részt a saját vevő­kö­ré­nek érté­ke­sí­tet­te, kisebb részét pedig elfogyasztotta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy 8 vád­lott­já­val szem­ben bűn­szer­ve­zet­ben, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, 9. tár­su­kat - aki több­szö­rös vissza­eső - pedig kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádolja.

A főügyész­ség vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tést, és pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­irat­ban. A főügyész­ség emel­lett vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett a nyo­mo­zás során lefog­lalt mint­egy 17 mil­lió forint kész­pénz, továb­bi nagy érté­kű valu­ta, illet­ve egyéb, eljá­rás­ban biz­to­sí­tott vagyon­tár­gyak vonatkozásában.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi rend­őr­sé­gi köz­le­mény vide­ó­val, illet­ve fotók­kal az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lefejeztek-a-drogbandat