Főoldal » Hírek » Bűnszervezetben és üzletszerűen működtek a Svájcban futtatók - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta a vád­lot­tak ter­hé­re beje­len­tett ügyé­szi fellebbezést.

A bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt emelt vád alap­ján, a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék három vád­lot­tal szem­ben hozott nem jog­erős íté­le­tet. Az első­fo­kú bíró­ság a vád­tól elté­rő­en két vád­lott bűnös­sé­gét kerí­tés és kitar­tott­ság bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg, a har­ma­dik tár­su­kat pedig vala­mennyi vád alól fel­men­tet­te. A bűnös­nek talált vád­lot­ta­kat 2 év 6 hónap, illet­ve 2 év 3 hónap bör­tön­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel és 3-3 év köz­ügyek­től eltil­tás­sal súj­tot­ta. A bűnös úton szer­zett haszon elvo­ná­sa cél­já­ból több mint 7 mil­lió forint összeg­re vagyon­el­kob­zást is elrendelt.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a nemi élet sza­bad­sá­gát sértő bűn­cse­lek­mé­nye­ket rész­ben Magyar­or­szá­gon elkö­ve­tő, élet­tár­si kap­cso­lat­ban lévő két vád­lott  kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú bűn­tár­suk­kal meg­ál­la­pod­va egy sváj­ci kis­vá­ros­ban ille­gá­lis escort szol­gál­ta­tást szer­ve­zett. A sváj­ci köz­re­mű­kö­dő szá­mot­te­vő anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben a laká­sá­ban szál­lá­sol­ta el az oda­ha­za beszer­ve­zett, majd kül­föld­re utaz­ta­tott, call girl szol­gál­ta­tás­ra vál­lal­ko­zó magyar nőket.  A pros­ti­tú­ci­ót köz­vet­le­nül szer­ve­ző vád­lot­tak dön­té­se sze­rint a sér­tet­tek a keres­mé­nyük mind­össze 50 szá­za­lé­ká­val ren­del­kez­het­tek, míg a másik fele volt a „leadó”: a lak­ha­tás, a hir­de­té­sek, vala­mint az ügy­fe­lek­hez tör­té­nő szál­lí­tás költ­sé­ge és díja, ame­lyen a fut­ta­tó­ik osztozkodtak.

A vád­lot­tak egyi­ke és a koráb­ban szin­tén pros­ti­tu­ált­ként  műkö­dő élet­tár­sa 2016 októ­be­re és 2018 már­ci­u­sa között  magas kere­se­ti lehe­tő­ség ígé­re­té­vel szak­kép­zet­len fia­tal magyar nőket tobo­roz­tak A 10 sér­tett igen sze­rény anya­gi körül­mé­nye­ik­ből  mene­kül­ve, egyéb jöve­del­me­ző mun­ka­le­he­tő­ség hiá­nyá­ban, saját elha­tá­ro­zá­sá­ból vál­lal­ko­zott pros­ti­tú­ci­ó­ra. Miu­tán a szol­gál­ta­tás fel­té­te­le­i­ről tájé­koz­tat­ták őket és bele­gye­zé­sü­ket elnyer­ték, a sze­mély­szál­lí­tás­sal fog­lal­ko­zó tár­suk köz­re­mű­kö­dé­sé­vel Svájc­ba utaz­tat­ták őket, ahol  össze­hoz­ták a kli­en­sek­kel. Bűnös tevé­keny­sé­gü­ket össze­han­gol­ták, a fel­ada­to­kat meg­osz­tot­ták egy­más között. A tör­vény­szék állás­pont­ja sze­rint azon­ban kife­je­zett alá-fölérendeltségi viszony hiá­nyá­ban a bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tés nem róha­tó a vád­lot­tak ter­hé­re. A sér­tet­tek szál­lí­tá­sát végző har­ma­dik tár­su­kat az elle­ne emelt vád alól -  rész­ben bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban -  arra hivat­ko­zás­sal men­tet­te fel, hogy az utaz­ta­tás során ”nem tudott arról, hogy pros­ti­tú­ci­ó­val fog­lal­ko­zó nőket szál­lít”.  A bűn­tár­sa­ság továb­bi két magyar, vala­mint a sváj­ci állam­pol­gár­sá­gú tagja ellen a sváj­ci ható­sá­gok foly­tat­ták le a bün­te­tő­el­já­rást, és helyi bíró­ság hozott ítéletet.

A vád­ha­tó­ság vala­mennyi vád­lott ter­hé­re téves bűn­cse­lek­mény minő­sí­tés miatt, fel­men­tés helyett bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa, vala­mint a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be, amely­ben a bűn­szer­ve­zet­ben tör­tént elkö­ve­tés meg­ál­la­pí­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta. Az elítélt vád­lot­tak és védő­jük rész­ben fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért éltek jogorvoslattal.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség mind­há­rom vád­lott ter­hé­re társ­tet­tes­ként, bűn­szer­ve­zet­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A tör­vény­szék dön­té­sé­vel ellen­té­tes állás­pont­ja sze­rint a kis­bu­szo­kat üze­mel­te­tő vád­lott tel­je­sen tisz­tá­ban volt azzal, hogy bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként biz­to­sít­ja a vál­lal­ko­zá­sá­ban vitel­díj elle­né­ben kül­föld­re szál­lí­tott sze­mé­lyek pros­ti­tú­ci­ós tevékenységét.

A jog­or­vos­la­tok alap­ján, a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.