Főoldal » Hírek » Bűnszervezetben kereskedtek új pszichoaktív anyaggal - rendőrségi fotókkal - a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

16 ember ellen emelt vádat a Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség néhány nap­pal a sike­res rend­őr­sé­gi vizs­gá­lat befe­je­zé­sét köve­tő­en, és elle­nük össze­sen 79 év sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A 10 fér­fi­ből és 6 nőből álló bűn­szer­ve­zet tag­jai töb­ben roko­nai egy­más­nak, illet­ve közü­lük jelen­leg is töb­ben kény­szer­in­téz­ke­dés, bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll­nak. A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je, egy 34 éves férfi más ügy­ben tölti jog­erős bör­tön­bün­te­té­sét.

A vád­irat sze­rint a 34 éves férfi és élet­tár­sa 2018. októ­be­ré­től 2020. tava­szá­ig idő­sza­ko­san, alkal­mi jel­leg­gel, majd ezt köve­tő­en rend­sze­re­sen keres­ked­tek új pszi­cho­ak­tív anya­gok­kal. 2020. októ­ber­től 2021. júni­u­si elfo­gá­su­kig bűn­tár­sa­ik­kal együtt, bűn­szer­ve­ze­tet fel­épít­ve, szer­ve­zet­ten keres­ked­tek szek­szár­di házuk­ban a til­tott sze­rek­kel. A feke­te­pi­a­con „varázs­ci­gi”, „varázs­do­hány”, „vic­ces cigi”, „biofű” illet­ve „zen” néven érté­ke­sí­tet­ték ciga­ret­ták­ba tölt­ve az új pszi­cho­ak­tív anyag­gal átita­tott dohányt, melyet ők és tár­sa­ik készí­tet­tek el. A ciga­ret­ta darab­ját 1.000 forin­tért adták. A vád­lot­tak a drog­ke­res­ke­dést a laká­su­kon úgy működ­tet­ték, mint­ha az egy, a hét min­den nap­ján, hosszí­tott nyit­va­tar­tás­sal üze­me­lő bolt lett volna, gya­kor­la­ti­lag egy „drog market”-ként. Min­den vásár­lót kiszol­gál­tak, így 18 év alat­ti­a­kat is, és nem­csak kész­pénzt fogad­tak el a ciga­ret­tá­kért, hanem élel­mi­szer­rel, pél­dá­ul cso­ko­lá­dé­val is lehe­tett náluk fizet­ni.

A bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó hatá­roz­ta meg, hogy kinek mi a fel­ada­ta, elsőd­le­ges segí­tő­je, illet­ve távol­lé­té­ben helyet­te­se pedig az élet­tár­sa volt. Az elkö­ve­tők a keres­ke­dői tevé­keny­sé­gük során egy­más­sal inten­zí­ven kons­pi­rál­tak, az anya­go­kat és egy­mást külön­fé­le fedő­ne­ve­ken hív­ták, a beszer­zett anya­go­kat rej­tek­he­lye­ken tar­tot­ták, illet­ve a bűn­cse­lek­mény lep­le­zé­se érde­ké­ben több­ször cse­rél­ték a tele­fon­szá­ma­i­kat. A bűn­szer­ve­zet tag­jai közül volt, aki az alap­anya­gok beszer­zé­sé­ben, az ehhez szük­sé­ges pénz szál­lí­tá­sá­ban, az elrej­tés­ben, a ciga­ret­ták töl­té­sé­ben, illet­ve az eladás­ban vett részt.

Az érté­ke­sí­tett pszi­cho­ak­tív anya­gok ható­anyag­tar­tal­ma több­szö­rö­sen meg­ha­lad­ta a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát. A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je és élet­tár­sa a mini­mum 23.500 szál ciga­ret­ta eladá­sá­val leg­alább 23.500.000 forint­tal gaz­da­go­dott.

A járá­si ügyész­ség 12 vád­lot­tal szem­ben fegyház-, 4 vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­nál. A bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­vel szem­ben beis­me­ré­se ese­té­re 10 év fegy­ház­bün­te­tést kér az ügyész­ség.

Az ügy­ben 2023. júni­us 14. nap­ján kiadott, fotó­kat is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bunszervezetben-arultak-a-varazsfuvet