Főoldal » Hírek » Büntetés-végrehajtási dolgozók mobiltelefonokat csempésztek a fogvatartottaknak – videóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt indít­vá­nyoz­ta két bör­tön­őr letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy észak-magyarországi büntetés-végrehajtási inté­zet­ben kör­let­fel­ügye­lő­ként dol­go­zó két férfi ille­gá­lis kap­cso­la­tot tar­tott fenn az inté­zet külön­bö­ző objek­tu­ma­i­ban elhe­lye­zett fog­va­tar­tot­tak­kal és azok hoz­zá­tar­to­zó­i­val. Ennek során az őrmes­te­rek 2023 októ­be­ré­ben jog­ta­lan előny­ként kész­pénzt fogad­tak el azért, hogy a fog­va­tar­tot­tak részé­re til­tott tár­gya­kat vigye­nek be az intézetbe.

A nyo­mo­zás eddi­gi beszer­zett ada­tai arra utal­nak, hogy az egyik fel­ügye­lő kife­je­zet­ten keres­te a kap­cso­la­tot a fog­va­tar­tot­tak roko­na­i­val, aki­ket tele­fo­non, de akár sze­mé­lye­sen is igye­ke­zett pénz átadá­sá­ra ráven­ni, ame­lyért cse­ré­be hiva­ta­li köte­les­sé­gé­nek meg­sze­gé­sét ígér­te. Az egyik elkö­ve­tő 60.000 forin­tot vett át azért, hogy mobil­te­le­font és gyógy­szert csem­pésszen be egy fog­va­tar­tott­nak, míg a másik fel­ügye­lő két elítélt­nek vitt be tele­fo­no­kat 170.000 forin­tért cserébe.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat (NVSZ) fel­je­len­té­sé­re indult ügyek­ben a nyo­mo­zó ügyész­ség az NVSZ köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a hét ele­jén bűn­ügyi akci­ó­kat szer­ve­zett, amely­nek kere­té­ben elfog­ta az elkö­ve­tő­ket, szol­gá­la­ti és lakó­he­lyü­kön kuta­tást haj­tott végre, majd elren­del­te őri­ze­tü­ket és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket. A nyo­mo­zó ügyé­szek az egyik elkö­ve­tő laká­sán kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­hoz hasz­nált esz­kö­zö­ket, továb­bá kábí­tó­szer­gya­nús anya­got fog­lal­tak le és a fér­fi­val szem­ben alkal­ma­zott kábítószer-gyorsteszt is pozi­tív ered­ményt mutatott.

Ügyé­szi indít­vány­ra a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa az egyik ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, míg a másik elkö­ve­tő ese­té­ben a bíró­ság ma dönt a kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban. A gya­nú­sí­tot­tak nem ismer­ték el a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

A büntetés-végrehajtási inté­zet a szük­sé­ges sze­mély­ügyi intéz­ke­dé­se­ket meg­tet­te, a két érin­tett sze­mély szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nyát azon­na­li hatállyal felfüggesztette.

A vide­ón az elfo­gás és a kuta­tás látható.