Főoldal » Archív » Büntetésből kukoricán térdeltette a fiát egy férfi Bokodon

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a boko­di fér­fi­vel szem­ben, aki neve­lé­si cél­zat­tal folya­ma­to­san verés­sel bün­tet­te 11 éves gyer­me­két.

A kis­fi­út az anya bele­egye­zé­sé­vel a férfi nevel­te 2013-tól kez­dő­dő­en Boko­don, azon­ban az apa kap­cso­la­ta a gyer­me­ké­vel foko­za­to­san meg­rom­lott. Ha a gyer­mek a tan­órán beszél­ge­tett, rosszabb jegyet vitt haza, nem segí­tett a házi­mun­ká­ban, vagy nem meg­fe­le­lő­en visel­ke­dett, akkor a férfi neve­lé­si cél­zat­tal, bün­te­tés­ből a gyer­mek fene­ké­re és tal­pá­ra vágott lovag­ló­pál­cá­val vagy szíj­jal, illet­ve a kis­ko­rú­nak több­ször kuko­ri­cán kel­lett órá­kon keresz­tül tér­del­nie.

A gyer­mek az egyik verés­ről beszá­molt az édes­any­já­nak, aki a fiát orvos­hoz vitte. Ami­kor a férfi erről tudo­mást szer­zett, meg­til­tot­ta a gyer­mek­nek, hogy elmen­jen az osz­tály­ki­rán­du­lás­ra.

A kor­mány­hi­va­tal a bán­tal­ma­zá­sok miatt a kis­fi­út az édes­anyá­nál helyez­te el, egy­út­tal a férfi neve­lé­si joga szü­ne­tel.

A férfi a lát­ha­tó sérü­lés­sel nem járó, állan­dó testi fenyí­té­sek­kel a szü­lői köte­le­zett­sé­gét súlyos fok­ban meg­sér­tet­te.

Az apa bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság dönt.