Főoldal » Hírek » Büntetőeljárás alatt álló férfi menekült autóval a rendőrök elől - rendőrségi videóval - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a rein­teg­rá­ci­ós őri­ze­té­nek tar­ta­ma alatt Szom­bat­he­lyen úgy mene­kült a rend­őrök elől autó­val, hogy több köz­le­ke­dé­si sza­bályt meg­sze­gett.

A vád­irat sze­rint a jogo­sít­vány nél­kü­li sofőr autó­já­val 2023 feb­ru­ár­já­ban Szom­bat­he­lyen, éppen egy jelö­let­len rend­őr­sé­gi sze­mély­gép­ko­csi mel­lett kanya­ro­dott sza­bály­ta­la­nul jobb­ra. A sza­bály­sér­tést ész­le­lő rend­őr az elkö­ve­tő által veze­tett autó után indult, meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zés­sel meg­ál­lás­ra pró­bál­ta kény­sze­rí­te­ni. A férfi azon­ban nem állt meg, hanem nagy sebes­ség­gel mene­kül­ni kez­dett. Annak során a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­sé­get soro­za­to­san túl­lép­te, kilenc tilos jel­zé­sen haj­tott keresz­tül meg­ál­lás nél­kül, szám­ta­lan­szor átlép­te a záró­vo­na­lat és több­ször az úttest menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­lán haladt.

A férfi végül meg­állt és gya­lo­go­san elme­ne­kült, azon­ban rövid időn belül a Vas vár­me­gyei rend­őrök elfog­ták. A vád­lott szán­dé­kos sza­bály­sze­gé­se­i­vel a köz­le­ke­dés más részt­ve­vő­i­nek éle­tét, testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te.

A járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás és vég­le­ges köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vissza­eső vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó, a vád­lott ámok­fu­tá­sát rög­zí­tő rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/volt-ertelme