Főoldal » Hírek » Büntetőfékezett az utánfutós előtt - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki rövid­del azután, hogy nagy sebes­ség­gel köz­le­ked­ve egy után­fu­tós jármű sofőr­jé­vel köz­le­ke­dé­si vitá­ba keve­re­dett, elő­zést köve­tő­en hir­te­len álló­ra féke­zett előt­te. A meg­elő­zött jármű sofőr­je a kor­mányt fél­re­ránt­va az ütkö­zést elke­rül­te, de az után­fu­tó­ja lekap­cso­ló­dott és az olda­lá­ra dőlt.

A vád­irat sze­rint egy férfi – az ügy vád­lott­ja – 2021. novem­ber 9-én kora dél­után derült idő­ben, jó látá­si viszo­nyok között köz­le­ke­dett Kis­kun­maj­sa lakott terü­le­tén kívül. Egy másik férfi – az ügy sér­tett­je – a jár­mű­vé­vel az út mel­lett állt és a kar­já­val las­sí­tó moz­du­la­to­kat tett, hogy a nagy sebes­ség­gel hajtó vád­lot­tat las­sabb tem­pó­ra kész­tes­se. Ezen a vád­lott felháborodott.

Rövid­del a konf­lik­tus után, az úton vissza­fe­lé halad­va a vád­lott fel­is­mer­te az előt­te köz­le­ke­dő pót­ko­csis jár­mű­ben a sér­tet­tet. Ezért miu­tán meg­előz­te, hir­te­len, indo­ko­lat­la­nul lefé­ke­zett előt­te, hogy meg­lec­kéz­tes­se. Az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben a sér­tett fél­re­rán­tot­ta a kor­mányt és az útpad­ká­ra leha­lad­va meg­előz­te az idő­köz­ben álló­ra féke­ző vád­lot­tat, majd az úttest­re vissza­tér­ve, a bal­ol­da­li sávba sod­ró­dott, miköz­ben a pót­ko­csi­ja lekap­cso­ló­dott és az olda­lá­ra dőlt. A jár­mű­vek nem ütköz­tek, sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént. Látva a jár­mű­vé­ből kiszál­ló sér­tet­tet, a vád­lott meg­for­dult és elhagy­ta a helyszínt.

A vád­lott a sér­tett éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki azzal, hogy szán­dé­ko­san meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, amely sze­rint a jármű sebes­sé­gét hir­te­len féke­zés­sel csak a személy- vagy vagyon­biz­ton­ság meg­óvá­sa érde­ké­ben sza­bad csökkenteni.

Az ügyész­ség a fér­fit köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a jár­mű­ve­ze­tés­től is tilt­sák el.