Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bűnügyi felügyelet alatt a dohánybolti rablást megkísérlő nő

A Pápai Járá­si Ügyész­ség bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt annak a 35 éves nőnek az ügyé­ben, aki 2018. decem­ber köze­pén egy pápai dohány­bol­tot akart kirabolni. 

Az ügy­ben a Pápai Rend­őr­ka­pi­tány­ság fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt foly­tat nyo­mo­zást. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az elkö­ve­tő a késő esti órák­ban egy cson­to­zó­kés­sel a kezé­ben bement az egyik helyi dohány­bolt­ba, ahol a kést az eladó felé tart­va, pénzt köve­telt. Az alkal­ma­zott nem tett ele­get a köve­te­lés­nek és meg­nyom­ta a pánik­gom­bot. A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en távo­zott az üzletből.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és vég­zé­sé­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén az elkö­ve­tő szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től kel­le­ne tar­ta­ni, azon­ban a bün­te­tő­el­já­rá­si cse­lek­mé­nyek­nél tör­té­nő jelen­lé­te bűn­ügyi fel­ügye­let alkal­ma­zá­sá­val is biz­to­sít­ha­tó. A bíró­ság vég­le­ges­sé vált vég­zé­sé­ben fog­lal­tak sze­rint a nő külön enge­dély nél­kül nem hagy­hat­ja el a lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló ingatlant.