Főoldal » Hírek » Bűnügyi felügyeletben az ittasan rendőrre támadó férfi – videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, majd fel­leb­be­zést jelen­tett be a bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­se ellen.

A férfi 2024. feb­ru­ár 2-án, haj­nal­ban, ittas álla­pot­ban érke­zett meg meny­asszo­nyá­val egy Veszp­rém vár­me­gyei hos­tel­ben lévő tar­tóz­ko­dá­si helyé­re. Haza­ér­ke­zé­sük után a pár han­go­san zenét hall­ga­tott, ami a többi szál­ló­ven­dég nyu­gal­mát zavar­ta, és ezt szóvá tet­tek. A szó­vál­tás­ból indu­la­tos vesze­ke­dés ala­kult ki, ami miatt egyik ven­dég rend­őri segít­sé­get kért. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az agresszív fér­fit a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őr­nek sem sike­rült lecsil­la­pí­ta­nia, aki táma­dó­an lépett fel a hiva­ta­los sze­mély ellen, ami­kor iga­zol­tat­ni akar­ta. Ennek során a férfi kezét fej­ma­gas­ság­ba emel­ve, indu­la­to­san meg­in­dult a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őr felé. A fér­fit ekkor a barát­nő­je még vissza tudta tar­ta­ni, de pár másod­perc múlva ismé­tel­ten, nagy len­dü­let­tel a rend­őr irá­nyá­ba lépett, akit ekkor meg is lökött.

A fér­fit végül az idő­köz­ben hely­szín­re érke­ző többi rend­őr segít­sé­gé­vel, testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val sike­rült csak megfékezni.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az elkö­ve­tő ezi­dá­ig tíz alka­lom­mal – leg­utóbb mint több­szö­rös vissza­eső – volt bün­tet­ve, utol­já­ra 2023. már­ci­u­sá­ban sza­ba­dult fegy­ház­bün­te­té­sé­ből. Tekin­tet­tel a gya­nú­sí­tott elő­éle­té­re, élet­kö­rül­mé­nye­i­re, vala­mint az újabb, komoly tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re, az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a leg­szi­go­rúbb sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se szük­sé­ges a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés megakadályozására.

A bíró­ság az indít­vá­nyo­zott letar­tóz­ta­tás helyett csak az eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés, a bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sét látta indo­kolt­nak az ügy­ben, amely vég­zés ellen a nyo­mo­zó ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A cse­lek­ményt a hos­tel biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.