Főoldal » Hírek » Busás haszon helyett csak egy kis értékű gyűrűt kapott – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint közel egy­mil­lió forin­tot vett át a sér­tet­től arany­ék­sze­rek­be és gyé­mánt­ba befek­te­tés cél­já­ból azon­ban a pénzt elsik­kasz­tot­ta, a sér­tett­nek pedig csak egy 30.000 forin­tos gyű­rűt adott.

A vád­irat sze­rint a nagy­kő­rö­si férfi – az ügy vád­lott­ja – 2023 nya­rán, Kecs­ke­mé­ten több rész­let­ben, össze­sen 880.000 forin­tot vett át a sér­tet­től azért, hogy a pén­zen kül­föld­ről arany­ék­sze­re­ket és gyé­mán­tot ren­del­jen, majd azo­kat Magyar­or­szá­gon nye­re­ség­gel érté­ke­sít­se. A férfi vál­lal­ta, hogy a sér­tett pén­zét a haszon­nal együtt fize­ti vissza.

A vád­lott később, a befek­te­tés iga­zo­lá­sá­ra átadott a sér­tett­nek egy gyű­rűt, amit három­mil­lió forint érté­kű gyé­mánt­gyű­rű­ként jelölt meg. A sér­tett a gyű­rűt zálog­ház­ba adta, ahol azért csak 30.000 forin­tot kapott.

Az elkö­ve­tő egy alka­lom­mal 50.000 forin­tot átutalt a sér­tett fele­sé­gé­nek bank­szám­lá­já­ra, a mara­dék 800.000 forin­tot elsikkasztotta.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.