Főoldal » Hírek » Buszmegállóban fosztotta ki a bottal közlekedő sértettet - videóval - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki tavaly nyá­ron egy tro­li­meg­ál­ló­ban köve­tett, majd kifosz­tott egy idős beteg sértettet.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júni­us 11. nap­ján 10 óra­kor lett figyel­mes az egyik sze­ge­di áru­ház­ból kilé­pő, több­szö­rös egész­ség­ügyi prob­lé­mái miatt  nehe­zen, bot­tal járó asszony­ra. A nő ezt köve­tő­en követ­te a közel­ben levő busz­meg­ál­ló­ig a sér­tet­tet, majd kifi­gyel­te és kihasz­nál­ta azt, hogy áldo­za­ta a bevá­sár­ló tás­ká­ját a kezé­ben tart­ja, míg bőr tás­ká­ját a vál­lán átvet­ve hord­ja a pénz­tár­cá­já­val együtt.

A nő szo­ro­san követ­te a sér­tet­tet és kihasz­nál­va az asszony nehe­zí­tett, lassú járá­sát, csök­kent reak­ció ide­jét, fel­szál­lás köz­ben a tás­ká­ba nyúl­va a pénz­tár­cát a benne levő 92 ezer forint­tal és bank­kár­tyák­kal együtt eltu­laj­do­ní­tot­ta. Az elkö­ve­tő ezután leszállt a tro­li­ról és távozott.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A nő bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.